.

 
...
...
Yararlı Linkler
E- Posta
Başvuru Kaynakları
Katkı 
Sunanlar
Arşiv

 

Sayı: 13                                     Ana Sayfa                                           02 Ekim 2001

.........

Haçlılarla Hacılar

ABD başkanı, George Bush Jr. (Ceyar,) 11 Eylül'ün şokuyla Pierre L'Ermite'e özendi. Haçlı Seferi ilân etti... Adamları eşek yerine, uçaklara binerek bütün dünyayı bu sefere katılmaya çağırdı. Vahhabi Suud A-rabistanı, Şii Molla İranı, Sünni Mü-şerref Pakistanı, Lâik Türkiye Cum-huriyeti de içinde, pek çok Müslü-man ülke bu çağrıya koştu ya !. 
Katolik İtalya'nın Papa'dan sonra en bir katolik başbakanı katıl-masın yazılı mı ?
Elbette değil !..
Çünkü Müslüman Afgan'ın Sovyetlere karşı yetiştirilen Talibanı ABD'ne saldırdı. Selâhaddin-i Eyyu- bi gibi olmasa da, Usame bin Ladin yöntemiyle Kudüs'ü değil... Çağdaş Haçlıların Papalığı Pentagon'la, Beyt-ül Rahm'i Dünya Ticaret Mer-kezi'ni vurduğu söyleniyor. Ve Haç-lı'nın sefer eylemesi, anasın ak sütü misali helâl hakkı sayılıyor.
İyi de, bir Haçlı Seferinde baş-ta Hacı fışfışlar en bir koyu İslâm devletlerinin işi ne ? 
Sormayın !.. 
Bir elde yem, ötekinde sopa varsa cennet de cehennemnem de bu dünyada. Ötekini kim düşünür ?

* *

Lider Aranıyor

Ey ahali !.. 
Duyduk duymadık demeyin. 
Türkiye iyi yönetilmiyor. 
Çoluk çocuk... Sivil-asker, so-kaklara dökülün.Aşağıdaki koşullara uygun birilerini bulun. Ödülü büyük. 
Koşullar mı ?
Basit canım !.. İşte bazıları ; 
TÜSİAD IMF, Dünya Bankası ve diğer uluslararası tefecilerden borç alıp üyelerine dağıtacak... Bun-ları halka ödettikten sonra ; " Ben zenginleri severim. Aldımsa ben al-dım, verdimse ben verdim," diyebi-lecek birilerini arıyor.
Odalar Birliği ; Ülkenin bütün kaynaklarını odalar eliyle peşkeş çektikten sonra ; " Hazine tamtakır, " diyerek vergi üstüne vergi salacak... Dolaylıyı salt emekçiden, dolaysızı tüketiciden alacak... Ücretleri dondu-rup fiatları serbest bırakacak... Lo-kavtı yasal, grevi yasa dışı kılacak birilerini.
Disk, Hak-İş, Türk-İş ve ben-zeri sendikalar ; Yöneticilerin ömür boyu seçilmesini... Grev gibi çağdışı uygulamalar yerine, uzlaşma görü-nüşünde sadaka dilenciliğini işçilere kabûl ettirecek birilerini.
Medya ve basın patronları, ya-takta pijamayla yatar... Banyoda bor-nuzunu takarken çat kapı gelip Tür-kiye ve dünya sorunlarını konuşacak. Ucuz döviz kredisi... Kazançlı ihale.. Bedava enerji dağıtımı... Çok verimli bilgi-işlem ve iletişim imtiyazları sağlayacak birilerini.
Ertuğrul Özkök'le, Güneri Ci-vaoğlu yemekte, içmekte, def-i ha-cetteyken cep telefonlarını çaldıra-cak.. Mehmet Barlas evindeki şölene katılacak... Cüneyt Arcayürek gizli devlet belgelerini el altından sızdıra-cak... Serdar Turgut, Antonio Bande-ras'tan yakışıklı olduğuna inandıra-cak... Fatih Altaylı, Naim Süleyman-oğlu benzeri sorunları kol gücüyle kaldıracak... Abdurrahman Dilipak, Şeri'at'ın ipine asılırca yapışmış... Ehl-i sünnet... Ehl-i Tarikat... Ehl-i ticaret birilerini arıyor.
Ekleme çıkarma serbest.
Ey ahali !..
Ey sivil toplum örgütleri !..
Ey eli oy ve silâh tutanlar !..
Bütün bu nitelik ve nicelikleri yüce kişiliğinde bileştirebilmiş biri-lerini bulursanız, kanlı mı olur, kan-sız mı, hemen başa geçirin de, Türki-ye'mizi iyi etsinler.
Anladınız mı ? 

* *

Biz Bize Benzeriz


Gazi Mustafa Kemal Atatürk "biz bize benzeriz " derken, herhalde Ulusal Kurtuluş Savaşı birikimine dayanıyordu.
En akıllı... En bilgili... En kül-türlü... En soylu... En zengin ve daha ne kadar en varsa, hepsine sahip nice aklıevvel, teslimiyet ya da sığınma yarışındayken.. Adamsız.. Parasız.. Yardımsız... Desteksiz.. Beteri silâh-sız cepanesiz, dünyanın efendilerine karşı tek başına kalkışan bir halk bundan güzel tanımlanamazdı.
O zamandan bu zamana üretti-ği mucizeler bir yana... Şu 11 Eylül-den beri ettiğine bakmak bile bu savı doğrulamıyor mu ?
Dolar dünyanın her yerinde düşüyor.. Bir tek Türkiye'de yükseli- yor değil mi ?
Nedeni düşünün ve karar verin Ama, şunu da bir kenara not edin. 
Kendisi yaklaşık yirmi yıl te-rörle boğuşup üstesinden gelmiş bir halkın ; " Eşkıya dünyaya hükümran olmaz," özdeyişiyle.. ABD'nin enin-de sonunda üstesinden geleceğine inancı olamaz mı ?


* *

Işınla Işınlama

Meclisin akıldaneleri akıl sat-maya kalkar da, her zaman en önde, en ileri olanlar geride kalır mı ?
İhtiyarlar kurşunkalemlerini tı-raşlayıp yüce bilgilerini kâğıda dö-kene kadar, gençler hazırı sunuverir.
Başlarında hem eski bakan... Hem şimdi milletvekili.. Hem en bü-yük holdinglerden birinin, en büyük yöneticilerinden biri olan Işın Çelebi var. O ışınlanarak TÜSİAD başkanı-nın ertesi gün yapacağı konuşmayı ele geçirir. Âkil adamlardan önce yayına soktular mı, önce bütün Mec-lis... Olmazsa 80 milletvekili... O da olmazsa, 20 milletvekili... Daha ol-madı ANAP'lı üç dört milletvekili istifayı basar. Ve bütün millet de ar-kalarına düşer. 
Gerisi mi ?
Kaymaklı ekmek kadayıfı...
Yeme de yanında yat. 

İ

N

A

D

I

N

A