Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 
K. MARKS

 

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ ALTÜST

Hacer BOYACIOĞLU

Sosyal güvenlikte 2005, taşların yerinden oynadığı yıl olacak. SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesi, emekli maaşlarının düşürülmesi, emekli maaşlarında farklı sistemlerin yürürlükten kaldırılması, yeşil kart uygulamasına son verilmesi, aile hekimliğine geçilmesi, sosyal güvenlikte yapılması öngörülen düzenlemelerin sadece birkaçını oluşturuyor.

Hükümetin, 2005 yılında uygulamaya sokmak için gündeme getirdiği düzenlemeler; sosyal güvenlik sisteminin altüst olmasına neden olabilecek uygulamaları içeriyor. Bu düzenlemelerden bazıları şöyle:

SSK hastanelerinin devri: Halen TBMM'de görüşülmeyi bekleyen yasal düzenlemeye göre, işçi-işverenlerin ortak primleriyle oluşturulan SSK hastaneleri Sağlık Bakanlığı'na devredilecek. Sosyal kesimlerden çektiği tepki nedeniyle yasalaşma süreci yavaşlatılan düzenlemenin yaşama geçirilmesi durumunda birçok sorun yaşanacağına dikkat çekiliyor.

Emeklilikte tek sistem: Halen taslak düzeyinde bulunan sosyal güvenlik reformu, emeklilik hakkından yararlanan tüm kesimlere tek tip bir sistem sunuyor. Halen milletvekilliğinin de aralarında bulunduğu birçok meslek grubunun, emekli maaşlarının ve emeklilik durumlarının hesaplanmasında farklı kriterler uygulanıyor.

Yeni sistem, sadece başbakan ve cumhurbaşkanı için imtiyazlı bir düzenleme öngörüyor.

Emekli maaşlarında düşüş: Sosyal güvenlik reformu, emekli maaşlarında da düşüş öngörüyor. Reform çalışmaları yaşama geçirilirse, emekli maaşı bağlama oranları bugünkü düzeyin altına çekilecek. Ancak oranın hangi düzeye çekileceğine, siyasi irade karar verecek. Bu nedenle konuya ilişkin taslaktaki ilgili düzenleme boş bırakıldı.

Yeşil kart yürürlükten kalkacak: Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanların yararlandığı yeşil kart da tarihe karışacak. Öngörülen düzenlemelere göre tüm bireyler genel sağlık sigortasına tabi olacak. Ancak gelir düzeyi yeterli olmayanların primlerini devlet üstlenecek.

Yeni yapı, aile hekimliği uygulamasını da gündeme getirecek. Ancak uzmanlar, Türkiye'de aile hekimliği için yeterli altyapı koşullarının oluşmadığına dikkat çekerek; uygulamanın hemen yürürlüğe girmesi durumunda ciddi sorunlar yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Devlet de prim ödeyecek: Yapılması öngörülen düzenlemeler, işçi ve işverenin yanı sıra devletin de emeklilik sigortası için prim ödemesini öngörüyor. Devletin ödeyeceği prim oranının yüzde 5 düzeyinde olması beklenirken; bu orana da henüz son şekli verilmedi.

Sosyal yardımlara tek çatı: Sosyal yardım kuruluşlarının da tek çatı altında toplanması öngörülüyor. Ancak bu konuda henüz kesinleşen bir düzenleme yok.

SSK’NIN HARCAMASI YEDİ KAT ARTACAK

Emine KAPLAN

AKP hükümeti, 17 Aralık öncesi tartışma ve gerilim yaratmamak için ertelenen SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devri ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kaldırılmasına ilişkin yasa tasarılarını gündeme almaya hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hesaplamalarına göre, SSK hastaneleri devredilirse SSK'nin sağlık harcamaları, Bağ-Kur modeline göre 3.32 kat, Emekli Sandığı modeline göre 7 kat artacak.

AKP hükümeti, yeni yılla birlikte TBMM Genel Kurulu gündeminde bekletilen SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kaldırılması ve Kamu Yönetimi Yasası'nın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilen maddelerinin görüşülmesine öncelik vermeyi planlıyor.

SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devrine ilişkin yasa tasarısına göre, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüm sağlık birimleri, bunlara ilişkin her türlü görev, hak ve yükümlülükler, taşınırlar, taşınmazlar ve taşıtlarla birlikte bedelsiz olarak, SSK'ye ait olanlar ise rayiç bedeli karşılığında Sağlık Bakanlığı'na devredilecek. Cumhurbaşkanlığı, yüksek mahkemeler, TSK, üniversiteler, yerel yönetimler ve bazı vakıflara ait sağlık birimleri ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne ait sporcu eğitim ve sağlık merkezleri ise kapsam dışında tutulacak.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısı ise genel müdürlüğün kaldırılarak yürüttüğü hizmetlerin İstanbul ve Kocaeli'nde büyükşehir belediyelerine, diğer illerde ise il özel idarelerine devredilmesini öngörüyor.

52 katrilyon liralık fatura

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hesaplamalarına göre, SSK hastanelerinin devri durumunda sunduğu sağlık hizmetinin maliyeti de kat kat artacak. Bakanlık tarafından hazırlanan raporda, şu tespitlere yer verildi:

* Sağlık hizmetinin önemli bir kısmını kamuda kendi hastanelerinde üreten SSK, kişi başına sağlık harcamasının yüzde 93'ünü aldığı primle karşılamaktadır.

* Bağ-Kur modeli, sağlık hizmetinin ağırlıkla kamu hastanelerinden satın alındığı bir model olup, sağlık harcaması SSK'den 3.32 kat daha pahalıdır. Bu modelle hizmet alımı olursa SSK'nin 2004 rakamlarıyla 6.3 katrilyon lira olan sağlık harcaması 20.91 katrilyon liraya çıkar.

* Emekli Sandığı modeli ise, kamu hastaneleri ve özel sektör hastanelerinden ağırlıklı hizmet satın alınan bir yöntem olup SSK'den 7 kat pahalı bir modeldir. Bu model işleme girerse SSK'nin sağlık harcamasının 45 katrilyon lira olacağı düşünülmektedir.

* Sosyal güvenlik harcamaları dışardan hizmet satınalma yöntemiyle yapılırsa sağlık harcamalarının, SSK+Bağ- Kur+Emekli Sandığı için 2004 yılı itibarıyla 52 katrilyon lirayı bulacağı düşünülmektedir. Bu model, Emekli Sandığı ile benzerlik gösterir.

Cumhuriyet’ten alınmıştır

 

 

 

sayfa başına dön