24   TEMMUZ 2001  2. SAYI 


a p a ç ı k

                               


Dünya Düz Olsa

Erol Toy

Ne güzel olurdu !..
Belki yine dört yön belirlenirdi. 
Ama bütün yönlerde tek yöntem uygulanır.. Bir uçtan başlayan sonsuza kadar gidebilirdi. Yazık ki dünya kavanoz dipli bir küre.
O yüzden kutupları var. Ve Kolomb'dan beri herkes, bir noktadan çıkanın, gide gide aynı yere vardığını biliyor.
Elbette kürenin münhanilerini aştıkça hare-ket noktasından uzaklaşıyor gibi algılanabilmekte. Tıpkı günümüz kapitalizmi gibi. 
Seçeneğini yitirmenin rahatlığında... Karşıt ideoloji hazırcılığına alışmış beyinlerin paniğine vura vura ilerliyor... Ve gün günden daha hızlana-rak çıktığı noktadan uzaklaşıyor.  Bunun sonu belli. 
Küreselleşen zenginler oradan oraya dolaş-tırdıkları milyar dolarlarla hiçbir engel tanımadan her şeyi ucuzlatıyor... Herşeyi satın alıyorlar.

Bu mutlak gücün karşısında ne ulusallık tu-tunabilir !.. Ne insan hakları yaşar !.. Ne kişisel ahlâk... Ne toplumsal direnç kalır !.. Ve ne sosya-lizm tutunacak bir dal bulur !.. Çünkü para tanrı-dır !.. Ol dediği olur, öl dediği ölür. Kimse kusura bakmasın !..
Bu tür düşünce biçimi, düpedüz kapitalizme teslimiyet... Ve bütün değerleri öğütme hevesin-deki sanal değirmene su taşımaktır.  Oysa gerçek ortada. 
Teslimiyet, önyargı, çıkar ya da özencin gözlerde büyüttüğü... Bu yüzden küresel gibi gö-rünen güncel kapitalizm kâğıttan kaplan. Ve abar-tılan gücü, satılanı almaktan öteye geçmemekte.
Örnek mi ararsınız ? 
Erdemli insanlarla, bilinçli sınıfları bir ke-nara bırakın. Dünya haritasına bir göz atın.
  

Bazı bölgelerde ayıla bayıla Coca Cola içil-se... Bazı ülkelerde çalkalana çalkalana pop müzik dinlense bile.. Herkesi dehşete düşüren kapitalizm o coğrafyanın da, insanlarının da beşte üçüyle he-nüz tanışmış değil.
İlk göze çarpanları hemen sıralayalım.
Aradan iki yıl geçmedi. Belleklerde tazedir. 
O dillere destan kapitalizm, Pasifiğin en di-namik kapitalistlerini, ( Singapur, Hong-Kong, ) sosyalist Çin'e kaptırdı. 

Burnunun dibindeki kapitalist tanrıya yak-laşık 50 yıldır direnen Küba'yı da geçelim. Hatta henüz ormanın içinde olduğumuzdan bizi de bıra-kalım. Hem konu küresellik... Hem onun için ilgi-niz sürerse vaktimiz çok. 
Bunalım ihracının sonuçları bakımından iyi bir gösterge oluşturan Rusya'ya bir göz atalım.
Yüce kapitalizm hem Sovyet despotizminin yıkıntısını kaldıracak birkaçyüz milyar dolar des-teği veremedi. Hem kriz ihraç etti değil mi ?
Doğrusu karşılığını çok iyi aldı.
BDT'nun sosyalizm yetiştirmesi insan gü-cü, kısa zamanda kendini toparladı. 
Dağılma dehşetindeki kafaları üretime yön-lendirerek, Çin'le stratejik ortaklığa yöneldi. Ve kapitalizmin her türden dayatmasını elinin tersiyle itebilecek konuma yükseldi.
Yine de, eee elbette !.. Sosyalist toplumda yetişen, bilgili, birikimli ve bilinçli insan gücü kı-sa sürede toparlanır. Biz öyle miyiz? Duyun-u U-mumiye'nin yerine geçen IMF herşeyimize karış-makla yetinmeyecek... Ardındaki dev kapitalizm, acente ve komisyoncularının işbirliğiyle herşeyi-mizi bedavaya yutacak mı diyorsunuz ?
Madem sosyalist... Bağımsızlık yanlısı... U-lusal bilinç ve onur sahibi... Kuvvayı Milli özle-miyle tutuşan Türkiye insanısınız derlenin, topar-lanın... Dehşet senaryoları peşinde kapitalist ikti-darları sınırlamaya koşacağınıza, bilimin ışığında iktidar olmanın demokratik yollarını bulun.
Korkmayın !..
Hem korkunun ecele yararı yok. Hem pay-laşılacak post herkese yetecek kadar çok. Hem de dünya kavanoz dipli bir küre. Ve her küre gibi iki kutbu var. Dilerseniz kutupları Kuzey güney... Ezen e-zilen.. Zengin yoksul... Sömüren sömürülen... Kü-resel ulusal diye tanımlayın. Ama nasıl tanımlar-sanız tanımlayın, eninde sonunda her yürüyüşün başladığı noktaya döneceğini hiç unutmayın.
Hele siz birliğinizle kutuplardan birini oluş-turun. Eğer başladığı yer, vurgun, soygun, hırsız-lık, yolsuzluk ve haksızlıksa seyreyleyin kapitaliz-min gümbürtüsünü. 

                                                                           Sayfa6