Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 K.MARKS

 


RTÜK Tasarısı Hakkında İvHP Görüşü 

TBMM VE KAMUOYU'NA!
RTÜK Tasarısı Hakkında İvHP Görüşü
İnternet ve Hukuk Platformu'nun basın aracılığı ile TBMM ve kamuoyuna iletilmesini dilediği, "vetolu RTÜK tasarısı" hakkındaki yaklaşım ve önerileri...
18 Haziran 2001 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından geri çevrilen 4676 sayılı yasanın TBMM'de; yeniden ve virgülü dahi değiştirilmeden aynen kabul edilerek "yasalaşmasında" ısrar etmek; demokratik hukuk devleti olma isteğinin terk edilerek aksine bir tutumla, sadece "kanun devleti" olarak kalma zihniyetinin vahim bir sonucudur.
Böyle bir zihniyetle Meclise sevk edilen tasarının yasalaşması Sayın Cumhurbaşkanının ikinci kez yasayı geri çevirmesini önleyebilir. Ancak TBMM'de bu amaçla verilecek her "evet" oyu, halkın gerçekleri öğrenme hak ve özgürlüğünün ortadan kalkması, bilgi çağından uzaklaşarak gün ışığında yönetim / şeffaflık isteğinin terk edilmesi demektir. Tarih, sorumlulukları da yazar.
Ayrıca TBMM'de verilecek her "evet" oyu Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bu yasanın geri çevrilmesinde gösterilen gerekçelerin de reddi anlamına geleceği gibi; Türkiye'nin Avrupa birliğine tam üyelik süreci içinde kısa ve orta erimde gerçekleştirilmesi öngörülen çalışmaların genel çerçevesini çizen ve yönlendirici nitelik taşıyan Ulusal Programda yer alan başta düşünceyi açıklama ve yayma, bilim ve sanat özgürlüğü ile yazılı, sesli, görüntülü veya her türlü elektronik ortamda yapılan yayınların da sansürüne "evet" demektir. 
Demokrasiye, hak ve özgürlüklere aykırı olduğu gerekçeleriyle geri çevrilen böyle bir yasada ısrar etmek demek; Türkiye'nin kendi iradesi ile yarattığı "e-Türkiye" çabalarının yaşama geçirilmesi konusundaki toplumsal seferberliğin de hiçe sayılmasıdır. 
TBMM üyelerinin demokrasiye, temel insan hak ve özgürlüklerine önem verdikleri konusundaki inancımızı yitirmek istemiyoruz. "O halde ne yapılmalıdır?" sorusuna hep birlikte yanıt bulmak zorunda olduğumuz gerçeğini bir sorumluluk ve görev olarak kabul ediyoruz. 
O nedenle; 
1) Bu yasayla ilgili olarak, Meclis çatısı altındaki "TBMM Bilgi ve Bilgi Teknolojileri Grubu"nun birincil ve tarihi sorumluluğunu öncelikle anımsatarak; TBMM'ne yeniden gönderilen bu yasa tasarısı derhal geri çekilmelidir. 

2) Yasa Tasarısı, demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olarak ilgili kurumların/kuruluşların/kişilerin ve kamuoyunun görüşü ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın veto gerekçelerinde ileri sürdüğü hukuki/toplumsal/ ekonomik nedenler göz önüne alınarak yeniden biçimlendirildikten sonra TBMM'ne sunulmalıdır. 

3) Nitekim, bu konuda sivil toplum ve sivil toplum kuruluşları çok ciddi adımlar atmıştır. İnternet ve Hukuk Platformu (İvHP) , Türkiye'de İnternet ile ilgili yasal düzenlemelerde TBMM dahil konuyla ilgili olan tüm kurum/kuruluş ve kişilere kolaylık sağlamak amacıyla, Avrupa ve dünyada yapılan yasal düzenlemeleri incelemekte ve sonuçları ile bilgileri sistematik bir hale getirerek, standartları http://www.ivhp.net web sitesinde toplamaktadır. Amaç kurulacak olan hukuki düzenin demokratik toplum düzeni ölçütlerine uygun olmasına katkı sağlamaktır. Bilgi ve belge gereksinimi ile uluslararası çalışmalar konusunda elinden geldiğince toplumun her bireyini ve toplumu bilgilendirmektir. 

4) Keza, İvHP, Başbakanlık tarafından 10-12 Mayıs 2002 tarihleri arasında toplanmasına karar verilen "Türkiye Bilişim Şurası"nın "Hukuk Çalışma Grubu"na bu anlamda katkıda bulunmuştur. Konuyla ilgili olan diğer katılımcıların da katkılarıyla hazırlanan "ortak rapor"da, yasal düzenlemelerde gözetilmesi gereken temel ilkeler ve karşılaşılabilecek özel sorunların neler olduğu ve bu sorunların nasıl çözümleneceği belirlenmeye çalışılmıştır. Bilişim alanında "Şur'a" toplanmasına karar verildiği ve çalışmaların tamamlanarak raporların yazıldığı bir aşamada; eğer yasa tasarısı TBMM'den geçirilerek yasalaşırsa "Şur'a" için oluşturulmuş bu ve benzeri diğer raporlar incelenmeden ve tartışılmadan yok sayılacak, Türkiye Bilişim Şura'sının bu yasanın kabulünden sonra toplanması halinde de bilimsel ve etik ilkeler de açıkça çiğnenmiş olacaktır. Bu takdirde "Türkiye Bilişim Şur'ası" toplantısı iptal edilmelidir. 

5) TBMM, İnternet ile ilgili olan maddeleri bu yasadan çıkarmalıdır. İletişim teknolojisinde bir devrim niteliğindeki İnternet yayıncılığının en baskın yönü, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün, daha da önemlisi; özgün kanaat oluşumunun günümüzdeki en etkin kullanım alanı olmasıdır. İnternet ortamındaki yayıncılıkta "yasa" değil, hukuk ve demokrasi üstün kılınmalıdır. Hepimizin geleceği ve İnternet'in yaşamımızdaki yeri demokratik hukuk devleti ilkelerinin gerektirdiği yasalarla belirlenmelidir. O nedenle İnternet ortamındaki yayınları; Basın Yasası hükümlerine göre düzenlemekten vazgeçmek gereklidir. İnternet'in kendine özgü bilişim ve bilgi teknolojilerine uygun olan hukuki "sorumluluk" ilkelerinin net olarak belirlendiği özel bir yasa yapılarak, bu alandaki sorunların çözüme kavuşturulması önerimizdir. 
 

 

 

 

   

 
sayfa başına dön