Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 K.MARKS

 


Türkiye dünya halklarıyla bütünleşmelidir, 
AB emperyalizmiyle değil!


AB tartışması son dönemde gündemin merkezine yerleşti. Haziran ayı içinde ardarda yayınlanan iki bildiri, Türkiye'yi bir ikilem karşısında imiş gibi gösteriyor: ya emperyalizme teslimiyet, ya şovenizm. Biz, bu ikisinin karşısına enternasyonalist bir sınıf tavrını koyuyoruz.

İki bildiriden AB'yi koşulsuzca savunanı, sermaye örgütlerinin damgasını taşıyor. Bu yüzden de, Kopenhag kriterlerinin tümüne destek vermesi, ekonomik alanda Türkiye'ye IMF'den farklı hiçbir şey önermeyen AB'nin neo-liberal taleplerini onaylaması kolayca anlaşılabilir. Anlaşılamayan, meydanlarda IMF aleyhine sloganlar atan işçi konfederasyonlarının başkanlarının bu metnin altına imza atmasıdır!

Sermaye örgütlerinin bildirisine cevaben hazırlanan ikinci bildiri ise, kendini solda tanımlayan bir dizi aydın ile faşist eğilimli bazı kişilerin yanısıra Türk-İş'in bazı sendikacılarının ortak eylemi olarak beliriyor. "Haysiyetli dış politika" adına şoven bir konum benimsiyor: kendi ulusunun başka uluslardan daha "büyük" ya da "yüksek" olduğunu iddia etmek şovenizmin ayırıcı yanıdır. 

Biz, Türkiye toplumunun bu kutuplaşmaya mahkum olmadığına inanıyoruz. AB karşısında diz çökmenin de, şovenist bir milliyetçiliğin de emekçi halkın çıkarına olmadığına inanıyoruz. Dış politikayı Amerika'ya, ekonomiyi IMF'ye, hukuku ve demokrasiyi de AB'ye teslim eden emperyalizm işbirlikçisi yaklaşıma bütünüyle karşıyız. Ama bunun alternatifinin, Türk ulusunu başka uluslardan büyük gören, Kürtlerin varlığını inkar eden bir şovenizm olmadığını ve olamayacağını iddia ediyoruz. Yöntemleri farklı olsa da, her iki yaklaşımın amacı ortaktır: sermayenin hakimiyetini sürdürmek ve sınıf mücadelesinin önünü kesmek. Biz, AB sorununa işçi ve emekçilerin sınıf çıkarlarını temel alarak yaklaşıyoruz.

AB, dünya çapında hakimiyet mücadelesinde Avrupa emperyalistlerinin çıkarlarını geliştirmek için kurulmakta olan yeni bir süper devlettir. İşçi dostu olduğu doğru değildir; sadece Avrupa işçi sınıfının örgütlerini henüz dize getirememiştir. Maastricht politikaları tam da işçi ve emekçilerin haklarını budamayı hedefliyor. Demokrasi dostu olduğu doğru değildir; yüz elli yıllık mücadelelerin kazanımlarına şimdilik katlanmak zorundadır. AB'nin kurumsal yapısı tam da halkın demokratik denetimini olanaksızlaştırmayı hedefliyor. Barış tapınağı değildir; sadece askeri gücü sınırlıdır. Bugün kurulmakta olan Avrupa ordusu tam da bu eksiği ortadan kaldırmayı hedefliyor.

AB üyeliğinin Türkiye'nin işçi ve emekçilerinin sorunlarını çözeceği doğru değildir. Şimdiden Gümrük Birliği'yle ortaya çıkan eğilimler derinleşecektir: Türkiye AB içinde standartlaşmış teknolojiye dayanan, düşük ücretli, sağlığa ve çevreye zararlı sektörlerde uzmanlaşacaktır. AB'nin yasası haline gelen "esneklik" daha şimdiden, kazanılmış hakları biçecek olan İş Kanunu hazırlıklarıyla gündeme gelmiştir. İşsizlikten inleyen emekçilere vaad edilen "işgücünün serbest dolaşımı" ise kısa, hatta orta vade için bir hayaldir. Üretici köylülüğü ise çokuluslu şirketlerin hazırladığı yıkımın daha da derinleşmesi beklemektedir. 

Türkiye'nin işçileri, emekçileri, ezilenleri, aydınları, kadınları ve gençleri için başka bir seçenek mevcuttur. Bütün ülkelerin işçi ve ezilenleriyle birlikte, adil, sömürüsüz, ezeni ezileni olmayan bir dünya, hala güncelliğini yitirmemiş bir hedeftir. Bunun için herşeyden önce bugünkü derin ekonomik kriz içinde işçileri ve emekçileri işsizlik ve sefaletle karşı karşıya bırakan sermaye sistemine karşı mücadeleyi yükseltmek gerekir. Türkiye'de demokratik haklar, işçi hakları, Kürtlerin hakları böyle bir mücadelenin içinde elde edilecektir. 

Kapitalistlerin globalizmi sömürüye, eşitsizliğe, ezen ile ezilenin karşı karşıya gelmesine dayanıyor. Gerçek enternasyonalizm ise, işçi sınıfının ve bütün ezilenlerin kuracağı eşitlikçi, kardeşçe dünyada yaşanacaktır.

Hep birlikte böyle bir dünya için mücadele etmeliyiz.

İmzacılar:

Sendikacılar ve kitle örgütü yöneticileri:

Ahmet Say (Yapı-Yol Sen TİS Daire Başkanı)
Ali Açan (TMMOB Yönetim Kurulu üyesi)
Ali Eraslan (Yol-İş 1 No.lu Şube Mali Sekreteri)
Altan Ayaz
Atilay Ayçin (Hava-İş Genel Başkanı)
Aydın Çelebi (TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı)
Bahri Yıldırım (Yapı-Yol Sen Eğitim Daire Başkanı)
Bedri Tekin (Yapı-Yol Sen Genel Sekreteri)
Celal Beşiktepe (TMMOB Yönetim Kurulu üyesi)
Cem Bilici (BES Ankara 2 No.lu Şube Başkanı)
Cengiz Faydalı (Yapı-Yol Sen Genel Başkanı)
Çetin Kurtoğlu (Enerji Yapı-Yol Sen Genel Sekreteri)
Döndü Taka (BES Genel Sekreteri)
Eğitim-Sen İstanbul 6 No.lu Şube Yönetim Kurulu
Ercan Atmaca (Yol-İş 1 No.lu Şube)
Ercan Yavuz
Erhan Karaçay (Yapı-Yol Sen İstanbul Şube Başkanı)
Erkan Sümer (SES Ankara Şube Başkanı)
Erşat Akyazılı (Enerji Yapı-Yol Sen Mali Sekreteri)
Ethem Torunoğlu (TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı)
Feray Salman (İHD Genel Yönetim Kurulu Üyesi)
Fevzi Ayber (Eğitim-Sen Genel Eğitim Sekreteri)
Gürel Yılmaz (Tümtis Genel Eğitim Sekreteri) 
Gürsel Ümit Sevel (Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası İstanbul Şube Başkanı)
Güven Gerçek (KESK Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri)
Hakkı Atıl (TMMOB Yönetim Kurulu üyesi)
Harun Balcıoğlu
Hasat Toprak (Eğitim-Sen İstanbul 2 No.lu Şube Başkanı)
Hüseyin Gölpınar (BES Örgütlenme Sekreteri)
İbrahim Ersoy (Yapı-Yol Sen Basın-Yayın Daire Başkanı)
İrfan Kaygısız (sendika uzmanı)
İsmail Özhamarat (DİSK Genel-İş TİS Daire Başkanı)
İsmet Cengiz (TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Sekreteri)
Kayhan Özkul (Yapı-Yol Sen Ankara Şube Başkanı)
Kemal Ülker (Hava-İş Dış İlişkiler uzmanı)
Levent Dokuyucu (Haber-İş İstanbul 1 No.lu Şube Başkanı) 
Mehmet Göçebe (TMMOB Yönetim Kurulu üyesi)
Musa Biçel (Eğitim-Sen İstanbul 1 No.lu Şube Başkanı)
Pınar Ömeroğlu (Yapı-Yol Sen Kadın Dairesi Başkanı)
Rabia Tuncel (SES Şişli Şube Başkanı)
Sabri Topçu (Tümtis Genel Başkanı)
Salih Ünay (Eğitim-Sen İstanbul 1. No.lu şube YK üyesi)
Sami Çiper (Yapı-Yol Sen Örgütlenme Daire Başkanı)
Semih Tatlıcan
Serdar Ömer Kaynak (TMMOB Yönetim Kurulu yedek üyesi)
Seyit Aslan (DİSK Gıda-İş Genel Sekreteri)
Sezai Kaya (KESK Orkam-Sen Gn. Bşk.)
Songül Beydilli (SES Aksaray Şube Başkanı)
Şebnem Korur Fincancı (İstanbul Tabip Odası genel Sekreteri)
Şiar Rişvanoğlu (Çağdaş Hukuçular Derneği Adana Şube. Başkanı)
Şükran Öz (SES Genel Sekreteri)
Şükrü Günsili (Tümtis Genel örgütlenme Sekreteri)
Tezcan Abay (TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Sekreteri)
Tufan Kaan
Umut Kuruç (TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi)
Yakup Umut (DİSK Gıda-İş İstanbul Şube Başkanı)
Yıldız Çakmak (BES Basın-Yayın Sekreteri)
Zeki Gül (İzmir Tabip Odası Büyük Kongre delegesi)

Öteki imzacılar:

A.Ekber Doğan (Praksis Yayın Kurulu üyesi)
Abdullah Gürgün
Ali Dehri (İşçi Mücadelesi)
Aydın Çubukçu
Ayfer Eğilmez
Bedia İleri
Burak Sönmezer (Praksis Yayın Kurulu üyesi)
Doç. Dr. Mehmet Okyayüz (ODTÜ İdari İlimler Fak.)
Doç. Dr. Onur Karahanoğulları (A.Ü. SBF)
Doç. Dr. Yüksel Akkaya (Mersin Üniversitesi)
Dr. Ata Soyer (öğretim üyesi)
Dr. Hakan Mıhçı (Hacettepe Üniv.)
Dr. İlker Aktükün 
Dr. Nail Satlıgan (İ.Ü. İktisat Fak.)
Dr. Neşecan Balkan (Bilkent Üniversitesi)
Dr. Nida Kamil Özbolat (Ankara Üniv.) 
Dr. Sibel Özbudun (A.Ü. Antropoloji)
Emre Arslan (Praksis Yayın Kurulu üyesi)
Ersen Olgaç
Haluk Gerger
Haluk Mehmet Savaş
Hasan Özkan
Hilal Altan
Hüseyin Hasançebi
İlhan Kamil Turan
Mehmet İ. Turan
Mehmet Özgen
Mihri Belli
Murat Kuseyri
Mustafa Şener (Praksis Yayın Kurulu üyesi)
Nuran Sarıca 
Prof. Dr. Erol Balkan (Bilkent Üniversitesi)
Prof. Dr. İzzettin Önder (İ.Ü. İktisat Fak.)
Prof. Dr. Şahika Yüksel (İ.Ü. İstanbul Tıp Fak.)
Prof. Dr. Tülin Öngen (A.Ü. SBF)
Rasih Nuri İleri
Recep Cenbey
Sevim Belli
Sinan Kadir Çelik (Praksis Yayın Kurulu üyesi)
Sungur Savran
Şadi Ozansü
Tamer İncesu
Tektaş Ağaoğlu
Temel Demirer
Uğur Bultan
Yavuz Alogan

Siyasi partiler ve parti girişimleri:

Emeğin Partisi
Türkiye Komünist Partisi:
Aydemir Güler (Genel Başkan)
Kemal Okuyan (Genel Sekreter)
Süleyman Baba (Örgüt Sekreteri)
Metin Çulhaoğlu (MK Üyesi)
Haluk Yurtsever (MK Üyesi)
Sosyalist Demokrasi için Parti Öngirişimi:
Çetin Ali Nergis
Evrim Kaynak
Ferhan Umruk
Filiz Karakuş
Filiz Koçali
Hakan Öztürk
Hasan Basri Karabay
İlhami Aras
M. Kemal Kaçaroğlu
Semih Çağlar
Veysi Sarısözen
Sosyalist Emek Hareketi Parti Girişimi
Cahit Öncel
Hüseyin Bakır
Jale Gökoğlu
Kenan Kalyon
Yurdagül Erkoca
Devrimci Sosyalist İşçi Partisi:
Ahmet Yıldırım (Gn. Bşk. Yrd.)
Şenol Karakaş (Gn. Bşk Yrd.)

Diğer kurumlar:

Çağdaş Eczacılar Derneği:
Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu (Başkan)
Ayten Küpeli (2. Başkan)
Kamuran Küçük (Genel Sekreter)
Bülent Tekin (Sayman)
Çağdaş Kıvılcım Erdem (YK üyesi)
Bayram Hancı (YK üyesi)
Kenan Özat (YK üyesi)
Nazım Kültürevi:
Mesut Odman (Ankara Sorumlusu)
Ali Mert (İstanbul Sorumlusu)
Politik Ekonomi Çalışma Grubu:
Berna Müftüoğlu
Erhan Bilgin
Fuat Ercan
Kurtar Tanyılmaz
Mehmet Türkay
Özgür Müftüoğlu

 
sayfa başına dön