Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 K.MARKS

 

 

PORTEKİZ HÜKÜMETİ VE BURJUVAZİSİ
GATS' IN ALT YAPISINI HAZIRLIYOR Bazı Avrupa Sendikaları hala "Avrupa Modeli bir şirket yönetimi", "Avrupa'da Şirketlerin Sosyal Sorumluluğu tüm dünyaya örnek olmalıdır" inancını koruya dursun, Kapitalizm kendi krizini aşmak için, Kuzey-Güney, Gelişmiş-Gelişmemiş ülke ya da Avrupa Birliği üyeliği gibi ayrımlar yapmadan tüm dünya işçi sınıfına saldırma kararlılığında olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Aşağıda Türkçe çevirisi yapılan dayanışma çağrısı Portekiz İşçi Sendikaları Konfederasyonu CGTP tarafından tüm dünyaya sirküle edilmiştir. Bu dayanışma çağrısının bizim açımızdan şaşırtıcı olan yanı ise, mektupta egemen olan anlayışın söz konusu saldırının yalnızca Portekiz Hükümeti ve İşverenleri tarafından yapıldığı şeklinde yer almasıdır. Oysa bugün aynı gelişmeler başta Türkiye olmak üzere, pek çok AB ülkesinde ve neredeyse tüm dünyada yaşanmaktadır. Ve bu saldırılar DTÖ-Dünya Ticaret Örgütü içinde müzakereleri devam eden Hizmet Ticareti Genel Anlaşması-GATS ve GATS'ın da gündem maddelerinden biri olduğu Eylül-2003'te Meksika'nın CANCUN kentinde yapılacak olan DTÖ 5.Bakanlar Konferansının yalnızca küçük bir parçasıdır. Türkiye, Portekiz, İtalya, İspanya ve daha pek çok ülke yönetimi GATS ve DTÖ-Cancun'un alt yapısını önceden hazırlayarak, yaşananları ulusal çıkar ve gereklermiş gibi toplumlara empoze ederek kapitalizm karşıtı hareketlerin tepkilerini en aza indirme çabası içindedirler. Tıpkı bugün de yaptıkları gibi, tıpkı neo-liberal saldırıya karşı direnenlere "Biz piyasa ekonomisine geçeli çok uzun zaman oldu. Bu yüzden küresel anlaşmaların bize vereceği bir zarar olamaz. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayanların piyasa ekonomisinden korkmaması gerekir" dedikleri gibi. Dünya İşçi Sınıfı hareketi bu oyuna gelmemeli ve saldırının gerçek kaynağını doğru olarak tespit ve teşhir etmelidir.

Portekiz'de Adil Ücret ve Sosyal Politikalar için Yeni Çalışma Yasası Tasarısına Karşı 10 Aralık günü yapılan genel grev hakkında ön bilgi aktaran ve dayanışma talep edilen ve Grev sonucu değerlendirmesine ait bu mektuplar DİSK-Uluslar arası İlişkiler Bölümünden alınmıştır. 
MAI ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubu

Sevgili yoldaşlarımız,
Konfederasyonumuz CGTP 19 Kasım günü yaptığı toplantısında ilgide belirtilen gerekçe dolayısıyla 10 Aralık günü ülke çapında genel greve gidilmesine karar vermiştir. Gerekçemizin detayları aşağıdadır:

1- Portekiz emekçileri, 25 Nisan demokratik devriminden bu yana karşılaştıkları ve büyük mücadelelerle kazanılmış temel haklarına yönelik en ağır saldırıyla yüz yüze bulunmaktadır. 
Bu saldırı, büyük işverenlerle mevcut PSD/PP Hükümetinin ortak saldırısıdır. Ve
* ? Fiyat düzeylerinde genel bir yükseliş,
* ? Ücretlerin satın alma gücünde ciddi bir gerileme, 
* ? Kamusal ve evrensel bir değer olan Sosyal Güvenlik Sistemi ile Kamusal Sağlık ve Eğitim politikalarının zayıflatılarak sonuçta yok edilmesini amaçlayan Yeni Çalışma Yasa Tasarısı şeklinde kendini ifade etmektedir. 
Mevcut Hükümetin kısa süre önce parlamentodan geçen 2003 yılı bütçesi içindeki maddeler işverenler ve hükümetin bütçe sorunlarını bir kere daha çalışanlar üzerinden çözmeye çalıştığını ortaya koymakta ve bunun da ötesinde söz konusu bütçe ve makro ekonomik politikaların ülkedeki işsizliğin tahammül edilemez boyutlara yükselmesi gibi son derece ağır bir bedele mal olacağını göstermektedir. Hükümet, daha iki yıl önce çeşitli sosyal grupların katılımı ve analizleri sonucunda uygulamaya giren mevcut sosyal güvenlik sistemini de değiştirmeye çalışmaktadır. 
Hükümetin bir diğer girişimi de kamusal sağlık sistemine yöneliktir. Öngörülen yeni sistem, hastane yönetimi adında yeni bir ayrışmayı da beraberinde getirmekte ve sağlık merkezleriyle ilişkili yeni yasa tasarısı uyarınca kar getiren sağlık hizmetleri özelleştirilmeye çalışılmaktadır. 
Hükümet, eğitim sektöründe bir yandan kamusal eğitimi özelleştirerek, eğitim kavramının toplumsal ve pedagojik boyutunu yok etmeye çalışmakta bir yandan da kamu eğitim sektöründe iş güvenliğini yok etmeyi ve kamu sendikalarıyla yürütülen toplu sözleşmelerde sendikalara hiç bir manevra alanı bırakmamaktadır. 

2- Büyük işverenlerin desteği ile Hükümet tarafından hazırlanan çalışma yasası tasarısı kabul edilemez. 
Tasarı, hükümet ve işveren işbirliğinin amaçlarını en açık biçimde ortaya koymaktadır: 
* ? İşgücü piyasalarını kuralsızlaştırmak; 
* ? Güvencesiz ve istikrarsız hale getirmek; 
* ? Ücretleri ve sosyal yardımları daha aşağıya çekerek toplam maliyetler içindeki emek maliyeti payını daha da azaltmak;
* ? Ve emekçileri tümden işverenlerin emrine, esarete terk etmek. 

Hazırlanan tasarı, geçmişte en kötü şartlarda çalışanları koruma gibi sosyal bir misyonu da yüklenmiş olan çalışma yasasını tümden değiştirmekte ve böylece bireysel ve toplumsal haklar karşısında devasa bir tehdit olarak durmaktadır. Tasarı üzerinde yapılan bir dizi müzakere sonrasında Hükümet, tasarı üzerinde tek bir değişiklik bile yapmadan, kabul edilemez içeriği aynen muhafaza eden ilk şekliyle parlamentoya göndermiştir. Biz, CGTP olarak bu yasayı tümden reddediyor ve tüm emekçileri bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Eğer bu yasa parlamentodan geçecek olursa CGTP bugüne kadar gösterdiği en ciddi toplumsal tepkiyi gösterecektir. Söz konusu tasarının yasalaşması halinde ekonomi üzerindeki olumsuz etkiler yalnızca ekonomik açıdan yıkıcı sonuçlara yol açmakla kalmayacak, aynı zamanda ülkenin sosyal geleceği açısından son derece ağır sonuçlara yol açacak yeni modelin bir sistem olarak yerleşmesi ve kalıcı hale gelmesi anlamına gelecektir. 

3. Mücadele Başlıyor: CGTP ulusal konseyi, konfederasyonumuzun işçi haklarını koruma ve hükümet ve işverenlerin başta ücret olmak üzere emek kazanımlarını yok etmeyi amaçlayan mali ve sosyal girişimlerine karşı mücadele etme konusunda verdiği sözü hatırda tutarak; Ocak 2003 ortasına kadar kamu oyu görüşüne açılan yasa tasarısının geri çekilmesi amacıyla 10 Aralık 2003 günü ülke çapında genel grev yapılmasına karar vermiştir. 
Grevimizin sloganı: "Adil Ücret ve Sosyal Politikalar için Çalışma Yasası Tasarısına Karşı Genel Grev" olarak belirlenmiştir. 
Grevin hedefleri ise şu başlıklardan oluşmaktadır:
* ? 29/IX no.lu çalışma yasasını değiştirmeyi amaçlayan tasarının geri çekilmesi,
* ? Ücretlerin satın alma gücünün yükseltilmesi ve giderek büyüyen eşitsizliklerle mücadeleye yardımcı olacak daha adil bir mali politika için savaşılması, vergi kaçırma ve sahtekarlığın önüne geçilmesi,
* ? Sosyal Güvenlik hizmetinin kamusal, evrensel ve dayanışmaya endeksli bir sistem olarak savunulması,
* ? Kamusal sağlık hizmetlerinin hizmet yararlanıcıları yani tüm toplum lehinde güçlendirilmesi ve korunması,
* ? Kamusal eğitim sisteminin korunması,
Konfederasyonumuz ulusal konseyi 10 Aralık genel grevine hazırlık amacıyla 30 Kasım'da düzenlenecek çeşitli gösteri ve eylemlerin önemini kabul etmekte ve tüm sosyal hareketleri bu eylem çabalarına destek vermeye çağırmaktadır. 
Konfederasyonumuz, genel greve vereceğiniz her türlü desteği ve uluslararası dayanışma mesajının önemini bir kez daha vurgular. 11 Aralık saat 17.00 itibarıyla Portekiz'de greve katılım hakkında bilgi - CGTP
Hala almakta olduğumuz sonuçlara dayanarak genel grevimize katılımın oldukça yüksek olduğunu ve grevin başarılı olduğunu bildirmek amacıyla yazıyoruz. Greve katılan işletme sayısı 2600 olup, toplam içindeki oranı ise %85.51'dir. Hükümetin yaptığı açıklamaların tam tersine grev, verimli sektörler üzerinde büyük bir etki yapmıştır ve bu sektörlerin çalışanları kısmen ya da tamamen olmak üzere işi durdurmuşlardır. Bu verimli sektörlerden greve katılan bazı şirketlerin isimleri aşağıdadır:
Tekstil : Portekiz'li 3 şirket
Metal : Autoeuropa/Volkswagen, Opel Portugal, Lisnava
Madencilik: İki büyük maden şirketi
Kimya: Petrogal, Unilever, Adubas
Elektrik-Elektronik: Group Delphi, Alcoa, Visiton, EDP, Complexo, Grundig
Ve, seramik, cam ve çimento; inşaat, kağıt, grafik ve medya, gıda, balıkçılık işkollarında yüzlerce şirketin çalışanları greve katılmıştır. 
Üstelik, grev hükümet ve işverenlerin asgari hizmetleri bile en alt düzeylerde ve yasadışı olarak dondurması, işçilerin korkutulması ve tehdit edilmesi koşullarında ve kamu ve özel taşıma işletmeleri çalışanlarının çok yüksek katılımıyla yapılmıştır. Bu işletmeler arasında CP-Devlet Demir Yolları, Carris-Lizbon Halk Otobüsleri, Lizbon Metrosu, Porto Halk Otobüsleri ve pek çok özel ulaşım şirketi bulunmaktadır. 
Hizmet sektörü emekçilerinin de greve katılımı muazzam olmuştur. Bu anlamda süper market zincirlerinin çalışanları, otoban gişelerinde çalışanlar, otel, restoran emekçileri ve tüm kamu idarelerinde çalışan emekçiler greve katılmıştır. Pek çok kamu okulu grev süresince çalışmamış, hastane ve poliklinikler sadece en gerekli sağlık hizmetlerini yapmak üzere işi yavaşlatarak katkıda bulunmuşlardır. Belediye hizmetleri felce uğramış ve özellikle çöplerin toplanmaması ile sağlanan etki muazzam olmuştur. 
İşçilerin greve katılımı, mevcut durumdan ne kadar hoşnutsuz olduklarını ve ne yeni çalışma yasasını ne de temel kamu hizmetlerinin ve sosyal güvenlik sisteminin ticarileştirilmesini asla kabul etmeyeceklerini açıkça ortaya koymuştur. 

CGTP olarak, greve kararlı ve inançlı olarak katılan bütün emekçileri en içten duygularıyla selamlar ve her türlü baskı ve yıldırmaya karşın elde ettikleri başarılarından ötürü kutlar.

Hükümet, parlamento ve işverenler, bu yeni düzenlemelerinin hiç birinin Portekiz emekçileri tarafından kabul edilmeyeceğini anlamak ve geri adım atmak zorundadırlar. 

CGTP, grevimize uluslararası destek veren dost örgütlere de verdikleri cesaret ve gösterdikleri büyük dayanışma için teşekkür eder.
Değerli yoldaşlarımız,
Lütfen en içten, kardeşçe selamlarımızı kabul edin. 

CGTP Yönetim Kurulu adına
Florival Lança
11 Aralık 2002

 

 
sayfa başına dön