Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 K.MARKS

 

   

İzmir'li Avukatların Başvurusu


21/02/2003,İzmir
İadeli Taah / Faks/e-posta

İVEDİ VE ÖNEMLİDİR1) Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer

2) TBMM Başkanı Sayın Bülent Arınç

3) Başbakan Sayın Abdullah Gül

4) Anamuhalefet Partisi Başkanı Sayın Deniz Baykal

5) Dışişleri Bakanı Sayın Yaşar YakışABD ve müttefiki İngiltere'nin, Irak ülkesine yönelik askeri saldırıya Türkiye Cumhuriyetini ortak etme yolunda, devlet yetkililerimiz ile ABD yetkilileri arasında yürütülen müzakereler sonucunda bir mutabakat metninin imzalanacağı ve TBMM'ye, ''yabancı asker bulundurma ve yabancı ülkeye asker gönderme'' hakkında yeni bir tezkere gönderileceği hususunda basında çok sayıda haber ve yorum yer almaktadır.

Bizler, aşağıda imzası bulunan İzmirli hukukçular, bugüne kadar yürütülen müzakerelerin ve alınan kararların Anayasaya ve uluslararası meşruiyetin dayanağını oluşturan uluslararası hukuk metinlerine aykırı olduğunu dikkatinize sunuyoruz.

** Anayasanın 92.maddesine göre ''milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına, (.) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir.

** 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 14.maddesine göre, ''Savaş ilanına TBMM tarafından karar verilir.''

** ABD Başkanı Bush, 11/10/2002 gününde Senato ve Temsilciler Meclisi'ne başvurmuş ve sırasıyla (77-23), (296-133) kabul/red oylarıyla aynı gün, ''S.Hüseyin'in BM kararlarına göre kitle imha silahlarını vermediği takdirde Irak'a silahlı saldırıda bulunma'' yetkisini almıştır. Kongre kararının içeriğine göre, Başkan Bush, savaştan önce veya askeri harekat başladıktan sonra 48 saat içinde Kongre'ye ''B.M kararlarının uygulanması için yapılan diplomatik girişimlerin sona erdiğini'' beyan etmesi gerekmektedir. Ayrıca başkan, 60 günde bir Kongre'ye savaş hakkında bilgi vermekle yükümlü kılınmıştır.

** Bu durumda, ABD Başkanı Irak'a savaş ilan etmiş ve askeri saldırıya her an başlatma yetkisi almıştır. Ancak, Başkan Bush'un aldığı bu yetki ve saldırı tehditleri, uluslararası hukuka göre gayrimeşrudur.

** Devletler hukukunda yer alan ''meşruiyet ilkesi'', Viyana Kongresi(1815), Aachen Kongresi (1818), La Haye Barış Konferansları (1899 ve 1907), Milletler Cemiyeti Misakı (1919) gibi uzun mücadele ve aşamalardan geçmiş ve 26 Haziran 1945 tarihinde San Francisco'da Birleşmiş Milletler Anlaşmasının imzası ile yasal dayanağını bulmuştur.

** Birleşmiş Milletler Anlaşması, Türkiye tarafından 15 Ağustos 1945 tarih ve 4801 sayılı kanunla onaylanmıştır. Anayasanın 90/son maddesine göre, ''Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir.''

** Birleşmiş Milletler Antlaşmasında meşru müdafaa dışında her türlü savaş yasaklanmış, uluslararası uyuşmazlıkların devletler hukukuna uygun olarak çözülmesi için ''Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'' ve ''Milletlerarası Adalet Divanı'', oluşturulmuştur.

** Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 2/4.maddesine göre; ''Tüm üyeler, uluslararası ilişkilerinde, herhangi bir ülkenin bölgesel bütünlüğüne veya politik bağımsızlığına yönelik tehdit veya güç kullanımından ve BM amaçlarına aykırı davranışlarından kaçınır.''

** ABD Başkanı ve yetkilileri kamuoyuna gerekirse Birleşmiş Milletler kararına gerek olmadan Irak'a saldıracaklarını defalarca açıklamışlardır. Bu durumda, ABD yeni geliştirdiği strareji ile BM amaçlarına aykırı davranacağını açıkça belirtmiştir. Bir başka deyişle ABD, devletler hukukunun ''meşruiyet ilkesini'' açıkça ve ağır biçimde ihlal etmiştir.

** Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yetkililerinin, ABD'nin Irak'a olası askeri saldırısı hakkında her düzeyde yaptıkları müzakere, pazarlık, tezkere hazırlığı, askeri mutabakat hazırlığı, Anayasaya ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesine aykırıdır.

** Hükümetin, Anayasanın 2, 6, 7, 87, 92 ve 104. maddelerine aykırı olarak TBMM'ye sunduğu tezkere üzerine TBMM'nin almış olduğu 6/2/2003 gün ve 759 no'lu ''Türkiye'deki askeri üs ve tesisler ile Limanlarda gerekli yenileştirme, inşaat ve tevsii çalışmaları ile alt yapı faaliyetlerinde bulunmak amacıyla, ABD'ne mensup teknik askeri personelin 3 ay süreyle Türkiye'de bulunmasına izin verilmesine ilişkin karar'', kesinlikle Anayasaya, BM Sözleşmesine ve Devletler Hukukunun ''meşruiyet ilkesine'' aykırıdır. Anılan tezkereyi Meclise gönderen Hükümet üyeleri ile bu karara ''evet'' oyu kullanan milletvekilleri, Anayasayı ihlal etmişlerdir.

** TBMM'nin Anayasaya ve BM Sözleşmelerine aykırı olan 6/2/2003 gün ve 759 no'lu kararı ile, olası tezkereler üzerine verebileceği benzeri kararlar ANAYASA YARGISI DENETİMİNE tabidir. Cumhurbaşkanı, TBMM üyesi 110 milletvekili veya Anamuhalefet Partisi CHP, anılan Meclis kararının iptali amacıyla doğrudan Anayasa Mahkemesinde dava açabilirler. Anayasa Mahkemesi, ''anılan kararın yürürlüğünün durdurulmasına'' ve sonra da ''iptaline'' karar verebilir.

** Anayasa Mahkemesi, 1990 yılında, Körfez krizi sırasında, Anayasanın 92.maddesi uyarınca TBMM'nin aldığı ''yurt dışına asker gönderilmesine" izin verilmesine dair (107 ve 108 sayılı) kararların iptali amacıyla açılan davayı 7'ye karşı 4 oyla reddetmiştir. Muhalefet oyu verenler arasında o dönem mahkeme üyesi olan sayın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de bulunmaktadır. 

Sayın Sezer'in muhalefet gerekçesine göre "... dava konusu yasama işleminin adı değil içeriği önemlidir. Eğer yasama işlemi karar biçiminde oluşsa dahi içeriği bir yasa veya içtüzük düzenlemesini ortaya koyuyorsa anayasa uygunluk denetimine bağlıdır." 

Yukarıda sunulan olay ve nedenlerle; Anayasaya ve Birleşmiş Milletler sözleşmesine aykırı olarak Hükümet, Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından sürdürülen müzakerelerin ve pazarlıkların derhal durdurulmasını, Meclis'e benzeri yasa dışı tezkerelerin
sevk edilmemesini, Meclis'in ilk tezkere üzerine almış olduğu 759 no'lu kararın iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmasını veya Meclis'in yeniden toplanarak bu kararı iptal etmesini talep ediyoruz.

Aksi durumda, ulusal ve uluslararası hukuk ve kanun yollarına başvuracağımızı ve yetkililer hakkında gerekli yasal işlemleri başlatacağımızı önemle bilginize sunarız.

Müşterek Adres,

1378 sokak, No:4/1
Kordon İşhanı, No:107 Alsancak-İZMİRNoyan ÖZKAN Senih ÖZAY Hilal KÜEY

Ahmet Hamdi YILDIRIM Arif Ali CANGI Mehmet AKDÖL

Yasemin ÖZTÜRK Asuman TOKGÖZ Özlem EGÜL

Aysel ARIKAN Özlem ALTIPARMAK İhsan Metin ERDOĞAN

Hülya ÜÇPINAR Anıl GÜLER Eren GÜNEY

Cem ALTIPARMAK Bahattin ÖZDEMİR Cem NEMUTLU

Aysun KOÇ Betül DURAN Barış ÇİLİNGİR

İlahi ÖZ İmdat ATAŞ Meral KULA

Kasım ŞİMŞEK Nergis Tuba ASLAN Seray TOPAL 

Ali KOÇ Murat Fatih Ülkü


 

sayfa başına dön