... 
.
 
Ana Sayfa
Arşiv Katkıda Bulunanlar Yararlı Linkler E-Mail
 
 ANKARA ANLAŞMASI  TÜRKİYE İLE AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU ARASINDA BİR ORTAKLIK  YARATAN ANLAŞMA 12 EYLÜL 1963 TARİHİNDE ANKARA'DA İMZALANDI.  ANLAŞMA VE EKLERİ ŞÖYLE: 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan  Anlaşma 

BAŞLANGIÇ Bir yandan,  Türkiye Cumhurbaşkanı,  Öte yandan,  Majeste Belçika Kralı,  Federal Almanya Cumhurbaşkanı,  Fransa Cumhurbaşkanı,  İtalya Cumhurbaşkanı,  Altes Ruayal Lüksemburg Büyük Düşesi,  Majeste Hollanda Kraliçesi,  ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyi,  Türk halkı ile Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde bir araya gelmiş  halklar arasında gittikçe daha sıkı bağlar kurmaya AZİMLİ OLARAK;  Türkiye ve Avrupa Ekonomik Topluluğu'ndaki yaşama şartlarının,  hızlandırılmış bir ekonomi ilerleyişi ve uyumlu bir alış veriş  genişlemesi ile devamlı olarak iyileşmesini, böylece Türkiye  ekonomisi ile Topluluk üyesi Devletlerin ekonomileri arasındaki  arayı azaltmayı sağlamaya KARARLI OLARAK;  Türk ekonomisinin kalkınmasının ortaya koyduğu özel sorunları ve  belli bir sürede Türkiye'ye bir ekonomik yardım yapılması  gerekliliğini GÖZÖNÜNDE BULUNDURARAK;  Türk halkının yaşama seviyesini iyileştirme çabasına, Avrupa  Ekonomik Topluluğu'nun getireceği desteğin, ileride Türkiye'nin  Topluluğa katılmasını kolaylaştıracağını KABUL EDEREK;  Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Antlaşma'nın esindiği ülküyü  birlikte izliyerek, barış ve hürriyet güvencesini pekleştirmeye  AZMEDEREK;  Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu kuran Antlaşma'nın 238. maddesi  uyarınca Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ortaklık  yaratan bir anlaşma aktini KARARLAŞTIRMIŞLAR ve bunun için  TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI:  Dışişleri Bakanı Bay Feridun Cemal ERKİN'i  MAJESTE BELÇİKA KRALI:  Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bay Paul Henri SPAAK'ı  FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI  Dışişleri Bakanı Bay Gerhard SCHROEDER'i  FRANSA CUMHURBAŞKANI:  Dışişleri Bakanı Bay Maurce COUVE de MURVILLE'i  İTALYA CUMHURBAŞKANI:  Hazine Bakanı Bay Emilio COLOUMBO'yu  ALTES RUAYAL LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜŞESİ:  Hükümet Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bay Eugène SCHAUS'u  MAJESTE HOLANDA KRALİÇESİ:  Dışişleri Bakanı Bay Joseph M. A. H. LUNS'u ve AVRUPA EKONOMİK  TOPLULUĞU KONSEYİ:  Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyinin şimdiki Başkanı ve Hollanda  Dışişleri Bakanı Bay Joseph M. A. H. LUNS'u  tam yetki ile atamışlardır. Adları geçenler, yetki belgelerinin  karşılıklı olarak verilmesinden ve bunların usul ve şekil bakımından  uygunluklarının anlaşılmasından sonra, aşağıdaki hükümler üzerinde  uyuşmuşlardır; 

KISIM: I  İlkeler

Madde - 1.  Bu Antlaşma ile Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir  Ortaklık kurulmuştur.  

Madde - 2.  1. Anlaşma'nın amacı, Türkiye ekonomisinin hızlandırılmış  kalkınmasını ve Türk halkının çalıştırılma seviyesinin ve yaşama  şartlarının yükseltilmesini sağlama gereğini tümü ile gözönünde  bulundurarak, Taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri  aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi bilmek için, Topluluğun  yardımı ile ekonomisini güçlendirir.  Bu hazırlık dönemine ve özellikle Topluluğun yardımına ilişkin  uygulama usulleri, Anlaşma'ya ekli Geçici Protokol ile Mali  Protokol'de belirtilmiştir.  2. Hazırlık döneminin süresi, Geçici Protokol'de öngörülen usullere  uygun uzatma dışında, beş yıldır.  Geçiş dönemine, Geçici Protokol'ün 1. maddesinde öngörülen şartlara  ve usullere uyularak geçilir. 
Madde - 4.  1. Geçiş döneminde Akit Taraflar, karşılıklı ve dengeli  yükümlülükler esası üzerinden:  - Türkiye ile Topluluk arasında bir gümrük birliğinin gittikçe  gelişen şekilde yerleşmesini,  Ortaklığın iyi işlemesini sağlamak için Türkiye'nin ekonomik  politikalarının Topluluğunkilere yaklaştırılmasını, bunun için de  gerekli ortak eylemlerin geliştirilmesini sağlar.  2. Bu dönemin süresi, birlikte öngörülebilecek istisnalar saklı  kalmak üzere, on iki yılı geçemez. Bu istisnalar, gümrük birliğinin  makûl bir süre içinde kurulup tamamlanmasına engel olamaz. 
Madde - 5.  Son dönem gümrük birliğinin dayanak ve Akit Tarafların ekonomi  politikaları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesini gerektirir. 


Madde - 6.  Ortaklık rejiminin uygulanmasını ve gittikçe gelişmesini sağlamak  için Akit Taraflar, Anlaşma ile verilen görevlerin sınırları içinde  eylemde bulunan bir Ortaklık Konseyi'nde toplanırlar. 
Madde - 7.  Akit Taraflar, bu Anlaşma'dan doğan yükümlülüklerin yerine  getirilmesini sağlayıcı her türlü genel ve özel tedbirleri alırlar.  Taraflar, Anlaşma hedeflerinin gerçekleştirilmesini tehlikeye  düşürülebilecek her türlü tedbirden sakınırlar.  KISIM: II  Geçiş döneminin uygulanmaya konması
Madde - 8.  4. maddede anılan amaçların gerçekleşmesi için Ortaklık Konseyi,  geçiş döneminin başlamasından önce ve Geçici Protokolün 1.  maddesinde öngörülen usule göre, Topluluğu kuran Antlaşma'nın  kavradığı ve gözönünde bulundurulması gereken alanlarla, özellikle  bu kısımda gözetilenlere mahsus hükümlerin uygulama şartlarını,  usullerini, sıra ve sürelerini yararlı görülecek her türlü korunma  kurallarını tespit eder. 
Madde - 9.  Akit Taraflar, Anlaşma'nın uygulanma alanında, 8. maddenin  uygulanması ile ilgili olarak ortaya konabilecek özel hükümler saklı  kalmak üzere, uyrukluk dolayısıyla uygulanan her türlü ayrımın,  Topluluğu kuran Anlaşmanın 7. maddesinde anılan ilke uyarınca yasak  olduğunu kabul ederler. 

BÖLÜM: 1.  Gümrük Birliği
Madde - 10.  1. Anlaşma'nın 2. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen gümrük  birliği, mal alış verişlerinin tümünü kavrar.  2. Gümrük Birliği.  - Topluluk üyesi Devletlerle Türkiye arasında, ithalâtta olduğu  gibi ihracatta gümrük vergileri ve eşit etkili resimlerin ve miktar  kısıtlamalarının, milli üretime, Anlaşmanın hedeflerine aykırı bir  koruma sağlamayı gözeten eşit etkili başka her türlü tedbirin  yasaklanmasını;  - Türkiye'nin üçüncü memleketlerle ilişkilerinde Topluluğun Ortak  Gümrük Tarifesi'nin kabulünü ve Toplulukça dış ticaret konusunda  uygulanan sair mevzuata yaklaşmayı kapsar.  BÖLÜM: 2.  Tarım
Madde - 11.  1. Ortaklık rejimi, Topluluğun ortak tarım politikasını gözönünde  bulunduran özel usullere göre, tarımı ve tarım ürünleri alış  verişini de kavrar.  2. Tarım ürününden, Topluluğu kuran Antlaşma'nın II. Ekinin konusu  olan ve sözü edilen Antlaşma'nın 38. maddesinin 3. fıkrası  hükümlerinin uygulanması ile halen tamamlanmış bulunan listede  sayılı ürünler anlaşılır. 

BÖLÜM: 3.  Ekonomik nitelikteki sair hükümler
Madde - 12.  Akit Taraflar, aralarında serbest işçi akımını kademeli olarak  gerçekleştirmek için, Topluluğu kuran Antlaşma'nın 48, 49 ve 50.  maddelerinden esinlenmekte uyuşmuşlardır. 
Madde - 13.  Akit Taraflar, yerleşme serbestliği kısıtlamalarını aralarında  kaldırmak için, Topluluğu kuran Antlaşma'nın 52 ilâ 56. (Dahil)  maddeleri ile 58. maddesinden esinlenmekte uyuşmuşlardır. 
Madde - 14.  Akit Taraflar, hizmet edimi serbestliği kısıtlamalarını aralarında  kaldırmak için, Topluluğu kuran Antlaşma'nın 55, 56 ve 58 ilâ 65.  (Dahil) maddelerinden esinlenmekte uyuşmuşlardır. 
Madde - 15.  Topluluğu kuran Antlaşma'nın ulaştırma ile ilgili hükümlerinin ve  bunların uygulanması dolayısıyla girişilmiş olan tasarrufların  Türkiye'ye teşmili şartları ve usulleri, Türkiye'nin coğrafya durumu  gözönünde bulundurularak düzenlenir. 
Madde - 16.  Akit Taraflar, Topluluğu kuran Antlaşma'nın üçüncü büyük bölümünün  1. kısmında yer alan rekabet, vergileme ve mevzuatın yaklaştırılması  ile ilgili hükümlerde anılan ilkelerin, ortaklık ilişkilerinde  uygulanması gerektiğini kabul ederler. 
Madde - 17.  Anlaşma'ya Taraf olan her Devlet, ekonomisine, fiyat seviyesi  kararlılığı içinde devamlı ve dengeli bir genişleme sağlarken, genel  ödeme bilançosuna denge sağlamak ve parasına olan güveni devam  ettirmek için gerekli ekonomi politikasını uygular.  Taraf Devlet, bu hedeflere ulaşmak için konjonktür politikası ve  özellikle mali politika ve para politikası uygular.  Madde - 18.  Anlaşma'ya Taraf olan her Devlet, kambiyo kurları konusunda  Ortaklık amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlamaya elverişli bir  politika uygular. 
Madde - 19.  Türkiye ve Topluluk üyesi Devletler, Anlaşma'nın uygulanmasında  mal, hizmet, sermaye ve kişi akımının aralarında serbestleştirildiği  ölçüde, mal, hizmet ve sermaye alış verişlerine ilişkin ödeme veya  transferlerle ücret ve sermaye transferlerinin, alacaklının veya  faydalananların ikamet ettikleri memleket parasıyla yapılmasına  müsaade ederler. 
Madde - 20.  Akit Taraflar, Anlaşma amaçlarının gerçekleştirilmesine yarayan  Türkiye ile Topluluk üyesi Devletler arasındaki sermaye  hareketlerini kolaylaştırmak için aralarında danışırlar.  Akit Taraflar, Topluluk memleketlerinden gelen ve Türk ekonomisinin  kalkınmasına yardımı olabilecek sermayelerin Türkiye'de yatırımını  teşvik eden her çeşit aracı araştırmaya çabalarlar.  Her üye Devlet ülkesinde ikamet edenler, Türkiye'nin başka bir üye  Devlete veya üçüncü bir memlekete tanıdığı bütün kolaylıklardan,  özellikle yabancı sermaye eylemi ile ilgili kambiyo ve vergi  konularındaki kolaylıklardan yararlanırlar. 
Madde - 21.  Akit Taraflar, üçüncü memleketlerin ileride Topluluğa katılmaları  veya ortak olmaları halleri de dahil olmak üzere, üçüncü memleketler  karşısındaki ticaret politikalarının koordinasyonunu ve bu alandaki  karşılıklı çıkarlarının korunmasını sağlamaya elverişli bir danışma  usulünü hazırlama konusunda uyuşmuşlardır. 

KISIM: III  Genel ve son hükümler
Madde - 22.  1. Anlaşma ile belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için,  Anlaşma'nın öngördüğü hallerde Ortaklık Konseyi'nin karar yetkisi  vardır. İki taraftan her biri, verilmiş kararların yerine  getirilmesinin gerektirdiği tedbirleri almakla yükümlüdür. Ortaklık  Konseyi yararlı tavsiyelerde de bulunabilir.  2. Ortaklık Konseyi, Anlaşma'nın hedeflerini gözönünde tutarak,  ortaklık rejimi sonuçlarını belli aralıklarla inceler. Bununla  beraber, hazırlık dönemi boyunca bu incelemeler bir görüş teatisi  sınırları içinde kalır.  3. Geçiş döneminin başlaması ile, ortaklık rejiminin gerçekleşmesi  yolunda, Anlaşma amaçlarından birine ulaşmak için, Akit Taraflar'ın  bir ortak davranışı gerekli görüldüğü takdirde, Anlaşma bunun için  gerekli davranış yetkisini öngörmese bile, Ortaklık Konseyi uygun  kararları alır. 
Madde - 23.  Ortaklık Konseyi'ni, bir yandan Türkiye Hükümeti'nden üyeler, öte  yandan, Topluluk üyesi Devletler Hükümetleri'nden, Konseyi'nden ve  Komisyonu'ndan üyeler meydana getirir.  Ortaklık Konseyi üyeleri, İçtüzüğün öngördüğü şartlarla kendilerini  temsil ettirebilirler.  Ortaklık Konseyi, kararlarını oy birliği ile alır. 
Madde - 24.  Ortaklık Konseyi başkanlığı, altışar aylık süreler için Türkiye ile  Topluluk temsilcilerinden biri tarafından, sıra ile yapılır. İlk  başkanlık süresi Ortaklık Konseyi kararı ile kısaltılabilir.  Ortaklık Konseyi İçtüzüğünü yapar.  Ortaklık Konseyi, görevlerinde kendisine yardım edebilecek her  komiteyi ve özellikle Anlaşma'nın iyi yürütülmesi için gerekli  işbirliği devamlılığını sağlayacak bir komite kurmaya karar  verebilir.  Ortaklık Konseyi bu komitelerin görev ve yetkilerini belirtir. 
Madde - 25.  1. Her Akit Taraf, Anlaşma'nın uygulama ve yorumu ile ilgili ve  Türkiye'yi veya Topluluğu, Topluluk üyesi bir Devleti ilgilendiren  her anlaşmazlığı Ortaklık Konseyine getirebilir.  2. Ortaklık Konseyi Anlaşmazlığı karar yolu ile çözebilir; keza,  anlaşmazlığı Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'na ve mevcut herhangi  bir başka yargı merciine götürmeyi kararlaştırabilir.  3. Taraflardan her biri, kararın veya hükmün yerine getirilmesinin  gerektirdiği tedbirleri almakla yükümlüdür.  4. Anlaşmazlık, işbu maddenin 2. fıkrasına göre çözülememiş ise,  Akit Taraflar'ın geçiş dönemi ve son dönemde başvurabilecekleri  tahkim ve sair yargı usulü yollarını, Anlaşma'nın 8. maddesi  uyarınca Ortaklık Konseyi düzenler. 
Madde - 26.  Anlaşma'nın hükümleri, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun yetki  alanına giren maddelere uygulanmaz. 
Madde - 27.  Ortaklık Konseyi, bir yandan Avrupa Parlamenter Asamblesi,  Topluluğun Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve öteki organları ile, öte  yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye'nin yukarıdaki  maddeleri karşılayan organları arasında işbirliğini ve temasları  kolaylaştırmak için her türlü yararlı tedbiri alır.  Bununla beraber, hazırlık dönemi süresince, bu temaslar, yalnız  Avrupa Parlamenter Asamblesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi  arasındaki ilişkilerle sınırlanır.  Madde - 28.  Anlaşma'nın işleyişi, Topluluğu kuran Antlaşma'dan doğan yükümlerin  tümünün Türkiye'ce üstlenebileceğini gösterdiğinde, Akit Taraflar,  Türkiye'nin Topluluğa katılması olanağını incelerler. 
Madde - 29.  1. Anlaşma bir yandan Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde, öte yandan  Belçika Krallığı, Federal Almanya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti,  İtalya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dükalığı ve Hollanda  Krallığının ülkelerinde uygulanır.  2. Genel Anlaşma, Topluluğu kuran Antlaşma'nın 227. maddesinin 2.  fıkrasının 1. bendinde gözetilenleri karşılayan alanlar bakımından  Fransız denizaşırı illerine de uygulanır.  Anlaşma'nın başka alanlarla ilgili hükümlerinin, sözü geçen illerde  uygulanma şartları, Akit Taraflar arasında ileride varılacak anlaşma  ile belirlenir. 
Madde - 30.  Akit Taraflarca Anlaşma'ya eklenmesi uygun bulunan protokoller,  Anlaşma'nın ayrılmaz parçalarıdır. 
Madde - 31.  Anlaşma, imza eden Devletlerin kendi anayasa usullerine uyularak  onaylanır; Topluluk yönünden Konseyce, Topluluğu kuran Antlaşma  hükümleri uyarınca bir karar alınması ve bunun Akit Taraflar'a  tebliği ile, geçerli olarak aktedilmiş olur.  Yukarıdaki fıkrada anılan akdin tasdik ve tebliğ belgeleri  Brüksel'de karşılıklı olarak verilir. 
Madde - 32.  Anlaşma, 31. maddede sözü geçen tasdik belgelerinin karşılıklı  olarak verilmesi tarihini kovalayan ikinci ayın ilk günü yürürlüğe  girer. 
Madde - 33.  İşbu Anlaşma, her metin eşitlikle geçerli olmak üzere, Türk, Alman,  Fransız, İtalyan ve Hollanda dilleri ile ikişer nüsha olarak  yazılmıştır. 

PROTOKOL NO. 1  GEÇİCİ PROTOKOL Akit Taraflar,  Türk ekonomisi için, özellikle hazırlık döneminde, tütün, kuru  üzüm, kuru incir ve fındık ihracatının önemine inanarak,  Ortaklık Anlaşmasının 3. maddesinde öngörülen Geçici Protokolü  tesbit etmek isteğiyle,  Aşağıdaki hükümler üzerine uyuşmuşlardır: 
Madde - 1.  1. Anlaşma'nın yürürlüğe girmesinden dört yıl sonra, Ortaklık  Konseyi, Türkiye'nin ekonomik durumunu gözönünde bulundurarak,  Anlaşmanın 4. maddesinde gözetilen geçiş döneminin gerçekleşme  şartları, usulleri, sıra ve süreleri ile ilgili hükümlerin, bir  Katma Protokol ile tespit edip edemeyeceğini inceler.  Katma Protokol Akit Taraflar'ca imzalanacak ve her birinde uyulması  gereken anayasa usullerinin tamamlanmasından sonra yürürlüğe  girecektir.  2. Beşinci yılın sonunda Katma Protokol tespit edilememiş ise,  Ortaklık Konseyi'nde kararlaştırılarak ve 3 yılı geçmeyecek bir  süreden sonra 1. fıkrada öngörülen usule yeniden başvurulur.  3. Bu protokol hükümleri, Katma Protokol yürürlüğe girinceye ve en  geç onuncu yılın sonuna değin uygulanır.  Bununla beraber, Katma Protokol tespit edilmiş, fakat onuncu yıl  sonunda yürürlüğe girememiş ise, Geçici Protokol en çok bir yıllık  bir süre için uzatılır.  Not- 1.9.1971 tarihine kadar geçerli olan işbu Geçici Protokol  yerine, 1.9.1971-31.12.1972 devresinde 7/2905 sayılı Bakanlar Kurulu  Kararı ile tasdik edilen Geçici Anlaşma kaim olmuş ve 1.1.1973  tarihinden itibaren de Katma Protokol yürürlüğe girmiştir.  Katma Protokol dokuzuncu yılın sonunda tespit edilemediği takdirde,  Ortaklık Konseyi, hazırlık döneminin onuncu yılının bitiminden sonra  uygulanacak rejimi kararlaştırır. 
Madde - 2.  İşbu Protokolün yürürlüğe girişi ile birlikte Topluluk Üyesi  Devletler, Türkiye kaynaklı ve Türkiye çıkışlı ithalatları için  aşağıdaki yıllık tarife kontenjanlarını açarlar:  a) 24.01 - Ham ve mamul olmayan tütün: Tütün döküntülüri  Belç. - Lüks. Eko. Birl. 1.250 ton  Federal Almanya Cumhuriyeti 6.600 "  Fransa 2.550 "  İtalya 1.500 "  Hollanda 600 "  Bu tarife kontenjanlarının sınırı içinde her üye Devlet, Toplulukça  9 Temmuz 1961 tarihinde imzalanan Ortaklık Anlaşması çerçevesinde  aynı ürünler ithalatına uyguladığına eşit bir gümrük vergisi  uygular.  b) 08.04 - Yalnız kuru üzüm (İçinde 15 Kg. veya daha az mal bulunan  ambalajlarla)  Belç. - Lüks. Eko. Birl. 3.250 ton  Federal Almanya Cumhuriyeti 9.750 "  Fransa 2.800 "  İtalya 7.700 "  Hollanda 6.500 "  Bu tarife kontenjanlarının sınırı içinde her üye Devlet, Toplulukça  9 Temmuz 1961 tarihinde imzalanan Ortaklık Anlaşması çerçevesinde  aynı ürünler ithalatına uyguladığına eşit bir gümrük vergisi  uygular.  c) 08.03 - Yalnız kuru incir (İçinde 15 Kg. veya daha az mal  bulunan ambalajlarla)  Belç. - Lüks. Eko. Birl. 840 ton  Federal Almanya Cumhuriyeti 5.000 "  Fransa 7.000 "  Hollanda 160 "  Bu tarife kontenjanları çerçevesinde Topluluk üyesi her Devlet,  milli gümrük vergilerinin kuru incir için Ortak Gümrük Tarifesi'nde  son yaklaşma anına kadar, Topluluğu kuran Antlaşma'nın 14.  maddesinin 1. fıkrası anlamındaki esas vergiden, Topluluk üyesi  Devletlerin kendi aralarında yaptıkları indirimlerin yarısının  düşülmesi ile elde edilene eşit bir gümrük vergisi uygular.  Geçici Protokol hükümleri, Topluluk üyesi Devletler milli gümrük  vergilerinin kuru incir Ortak Gümrük Tarifesine son yaklaşma anında  yürürlükte bulunuyorsa, Topluluk, 3. madde hükümlerini gözönünde  bulundurarak, yukarıdaki bent gereğince Türkiye'ye sağlananlara eşit  ticari faydaların saklı tutulması için gerekli tarife tedbirlerini  alır.  d) 08.05 - Dış ve iç kabukları çıkarılmış olanlar da dahil olmak  üzere yaş veya kuru sert kabuklu meyvalar: Yalnız fındık  Belç. - Lüks. Eko. Birl. 540 ton  Federal Almanya Cumhuriyeti 14.500 "  Fransa 1.250 "  Hollanda 710 "  Bu tarife kontenjanları çerçevesinde Topluluk Üyesi her Devlet %2,5  ad valorem gümrük vergisi uygular.  Bunun dışında, Topluluk Üyesi Devletler, Anlaşma'nın yürürlüğe  girmesi ile birlikte bu ürün için, Topluluk içi gümrük vergilerinin  tamamen kaldırılmasını ve Ortak Gümrük Tarifesi'nin tüm olarak  uygulanmasını gerçekleştirirler. 
Madde - 3.  2. maddede gösterilen ürünler için, Topluluk Üyesi Devletler milli  gümrük vergilerinin Ortak Gümrük Tarifesi'ne son yaklaşmasından  itibaren, Topluluk her yıl, Türkiye yararına o tarihte açılmış milli  tarife kontenjanlarının tutarına eşit hacimde tarife kontenjanları  açar. . Ortaklık  Konseyi'nin aksine kararı olmadıkça, bu artırmalar iktisap edilmiş  olur. Her artırma, ancak ertesi takvim yılından başlayarak  uygulanır. 
Madde - 5.  Anlaşma'nın yürürlüğe girişi, takvim yılı başına rastlamaz ise,  Topluluk Üyesi Devletler, Anlaşma'nın yürürlüğe girişinden, ertesi  takvim yılının başına kadar ki süre için, bu sürenin beher ayı  hesabıyla, 2. maddede anılan miktarların onikide birini karşılayan  hacimde tarife kontenjanları açarlar.  Bununla beraber, Ortaklık Konseyi, Anlaşma yürürlüğe girer girmez,  sözü geçen ürünler ihracatının mevsimlik niteliğini gözönünde  tutarak, yukarıdaki bendin uygulanması ile elde edilen tarife  kontenjanları hacimlerinin artırılmasını kararlaştırabilir. 
Madde - 6.  Anlaşma'nın yürürlüğe girmesinden itibaren üçüncü yılın bitiminde  Ortaklık Konseyi, 2. maddede gösterilenlerden başka ürünlerin  Topluluk pazarında sürümünü teşvike elverişli tedbirleri  kararlaştırabilir. 
Madde - 7.  Tütün, fındık veya kuru incir için ortak tarım politikasının  uygulanmaya konması ile birlikte, Topluluk, işbu Protokol gereğince  Türkiye'ye sağlananlara eşit ihracat imkanlarını saklı tutmak üzere,  bu ortak tarım politikası için öngörülen rejimi gözönünde  bulundurarak, gerekebilecek tedbirleri alır. 
Madde - 8.  İşbu Protokol'ün 2. maddesinde gösterilen ürünler için Toplulukça  tarife kontenjanları açılması halinde, bu tarife kontenjanları  çerçevesinde uygulanacak gümrük vergileri seviyesi bakımından,  Türkiye'ye anlaşmaya taraf olmayan bir memleketten daha az elverişli  bir işlem yapılamaz.  Madde - 9.  Türkiye, Topluluk Üyesi Devletlerden birine veya bir kaçına  tanıdığı en elverişli işlemi üye Devletlerin hepsine teşmile gayret  eder. 
Madde - 10.  Her Akit Taraf, hazırlık dönemi ile birlikte, yerleşme hakkı,  hizmet edimi, ulaştırma ve rekabetle ilgili her çeşit güçlükleri  Ortaklık Konseyi'ne getirebilir. Ortaklık Konseyi gerekirse, bu  güçlükleri gidermek için, Akit Taraflar'a her türlü yararlı  tavsiyelerde bulunabilir. 
Madde - 11.  İşbu Protokol Anlaşma'ya eklenmiştir. 

PROTOKOL NO. 2  MALİ PROTOKOL Akit Taraflar,  Ortaklık Anlaşması amaçlarının izlenmesini kolaylaştırmak için Türk  ekonomisinin hızlandırılmış bir şekilde kalkınmasına faydalı olmak  KAYGISIYLA,  aşağıdaki hükümler üzerinde UYUŞMUŞLARDIR: 
Madde - 1.  Türk ekonomisinin verimliliğini artırmaya yardımcı, Anlaşma'nın  amaçlarının gerçekleştirilmesine faydalı olan ve Türk kalkınma planı  çerçevesinde yer alan yatırım projeleri için finansman işlemleri,  Türk Devleti ile Türk teşebbüsleri tarafından, Avrupa Yatırımlar  Bankası'na sunulabilir. Banka, bunların tabi tutulacağı işlemden  müracaat sahiplerine bilgi verir. 
Madde - 2.  Olumlu bir sonuca bağlanan istemler ödünçler vasıtasıyla finanse  edilir. Bu ödünçlerin tutarı 175 milyon hesap birimine erişebilir ve  Anlaşma'nın yürürlüğe girişini kovalayan beş yıl içinde  bağlanabilir. 
Madde - 3.  Finansman istemleri, Türk teşebbüslerinden geldiği zaman, ancak  Türk Hükümeti'nin oluru ile olumlu sonuca bağlanabilir. 
Madde - 4.  1 - Ödünçler, finansmanına ayrıldıkları projelerin ekonomik  özelliklerine göre verilir.  2 - Özellikle kârlılığı uzun vadeli veya yazılı yatırımlara ilişkin  ödünçler, indirilmiş faiz haddi, uzatılmış ödeme süresi, ödemesiz  dönem gibi özel şartlar ve gereği halinde, bu ödünçlerin Türkiye  tarafından ödenmesini kolaylaştırabilecek başka özel ödeme şartları  ile donatılabilir.  3 - Bir ödünç, Türk Devleti'nin dışında bir teşebbüs veya topluluğa  verildiği zaman, Türk Devleti'nin garantisine bağlanır. 
Madde - 5.  1. Banka, bu ödünçlerin verilmesini, ihale veya teklif almalar  düzenlenmesine bağlayabilir. Bu ihale veya teklif almalara katılma,  Türkiye ve Topluluk Üyesi Devletler uyruklu her gerçek veya tüzel  kişiye eşit rekabet şartları ile açıktır.  2. Ödünçler, kabul edilen yatırım projelerinin gerçekleşmesi için  gerekli ithalat giderleri kadar iç giderlerin karşılanmasında da  kullanılabilir.  3. Banka, fonların en rasyonel şekilde ve Anlaşma hedeflerine uygun  olarak kullanılmasını gözetir. 
Madde - 6.  Türkiye, bu ödünçlerden faydalanan borçluların, ödünçlerin ana para  ve faizlerinin ödenmesinin gerektirdiği dövizleri edinmelerine imkan  vermekle yükümlüdür. 
Madde - 7.  Bazı projelerin gerçekleştirilmesi için bu Protokol çerçevesinde  yapılacak yardım, özellikle üçüncü devletler, milletlerarası mali  kuruluşlar veya Türkiye ya da Topluluk Üyesi Devletler kalkınma ve  kredi müesseseleri ve resmi makamlarının dahil olacakları  finansmanlara katılma şeklinde olabilir. 
Madde - 8.  Anlaşma'da ve bu Protokol'de gösterilen şartlarla Türkiye'nin  ekonomik ve sosyal kalkınmasına getirilen yardım, Türk  Devletininkini tamamlayıcı bir çaba teşkil eder.  Madde - 9.  İşbu Protokol Anlaşma'ya eklenmiştir. 

SON SENET Bir yandan,  Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ve  Öte yandan,  Majeste Belçika Kralının,  Federal Almanya Cumhurbaşkanı'nın,  Fransa Cumhurbaşkanı'nın,  İtalya Cumhurbaşkanı'nın  Altes Ruayal Lüksemburg Büyük Düşesi'nin,  Majeste Hollanda Kraliçesi'nin  ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyi'nin  Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık yaratan  Anlaşma'nın imzası için  Ankara'da 12 Eylül 1963 gününde toplanan tam yetkili temsilcileri  aşağıdaki metinleri tespit etmişlerdir:  Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık yaratan  ANLAŞMA ile aşağıda sayılan protokolleri:  Protokol no. 1: Geçici Protokol  Protokol no. 2: Mali Protokol  Tam yetkili temsilciler bundan başka  Aşağıda sayılan ve işbu Senede ekli:  1. Geçici Protokol'ün 2. maddesi ile ilgili olarak kuru üzüme  ilişkin niyet bildirisini;  2. Mali Protokol'ün 2. maddesinde sözü geçen hesap biriminin  değerine ilişkin yorum bildirisini;  3. Ortaklık Anlaşmasında geçen "Akit Taraflar" deyiminin yorumu ile  ilgili bildiriyi kabul etmişler;  Ve Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti'nin aşağıda sayılan ve işbu  Senede ekli bulunan bildirilerini not etmişlerdir:  1. Alman uyrukluların tanımı ile ilgili bildiri;  2. Anlaşma'nın Berlin'e uygulanmasına ilişkin bildiri.  Tam yetkili temsilciler işbu Senede ekli bildirilerin icabında  Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık yaratan  Anlaşma ile aynı şartlarda geçerliklerinin sağlanması için gerekli  usullere tabi tutulacağı hususunda uyuşmuşlardır.  BUNUN BELGESİ OLARAK, aşağıda adları yazılı tam yetkili temsilciler  işbu son Senedin altına imzalarını atmışlardır. 

Ankara'da 12 Eylül 1963 gününde yapılmıştır.  Türkiye Cumhurbaşkanı adına:  Feridun Cemal ERKİN  Majeste Belçika Kralı adına:  Paul Henri SPAAK  Federal Almanya Cumhurbaşkanı adına:  Gerhard SCHROEDER  Fransa Cumhurbaşkanı adına:  Maurice COVUE de MURVİLLE  İtalya Cumhurbaşkanı adına:  Emillo COLOMBO  Altes Ruayal Lüksemburg Büyük Düşesi adına:  Eugène SCHAUS  Majeste Hollanda Kraliçesi adına:  Joseph M. A. H. LUNS  Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyi adına:  Joseph M. A. H. LUNS  Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu kuran Antlaşma'da gereken usullerin  yerine getirildiğinin, özellikle Avrupa Parlamenter Asamblesi'ne  danışıldığının Öteki Akit Tarafa bildirilmesinden sonra ancak  Topluluğu kesin olarak bağlayacağı ihtiyat kaydı ile  GEÇİCİ PROTOKOL'ÜN 2. MADDESİ İLE İLGİLİ OLARAK  KURU ÜZÜME İLİŞKİN NİYET BİLDİRİSİ  Topluluk, kuru üzüm için ortak bir pazar örgütü kurmayı  tasarlamadığını bildirir.  MALİ PROTOKOL'ÜN 2. MADDESİNDE SÖZÜ GEÇEN  HESAP BİRİMİNİN DEĞERİNE İLİŞKİN YORUM  BİLDİRİSİ  Akit Taraflar aşağıdaki hususları bildirirler:  1. Mali Protokol'ün 2. maddesinde öngörülen tutarın açıklanmasında  kullanılan hesap biriminin değeri 0.88 867 088 gram saf altındır.  2. 1. fıkrada tanımlanan hesap birimi bakımından Topluluk üyesi bir  devletin para paritesi, bir hesap biriminin içindeki saf altının  ağırlığı ile Milletlerarası Para Fonu'na bu para için bildirilmiş  olan pariteye tekabül eden saf altın ağırlığı arasındaki orandır.  Bildirilmiş bir paritesi yoksa veya cari işlemlerde Para Fonu'nun  müsaade ettiği sınırın dışında pariteden uzaklaşan kur uygulaması  varsa, paranın paritesine tekabül eden altın; dolaylı veya dolaysız  olarak tamamlanmış ve altına çevrilebilen bir paranın Fon'a  bildirilmiş paritesi esası ile, hesap gününde Üye Devlet'e, cari  ödemeler için sözü edilen altına çevrilebilir paraya uygulanmakta  olan kambiyo rayicine göre hesaplanır.  3. Yukarıdaki 1. fıkrada belirtilen hesap birimi Mali Protokol'ün  uygulama süresince değişmeyecektir. Bununla beraber, uygulama  süresinin bitiminden önce Milletlerarası Para Fonu'nca, Statülerinin  7. Kısmının 4. maddesi gereğince bütün paraların seyyanen altına  olan paritelerinin aynı oranda değişmesi kararlaştırılırsa, hesap  biriminin saf altın ağırlığı bu ayarlamanın ters fonksiyonuna göre  değiştirilecektir.  Topluluk Üyesi Devletler'den birinin veya bir kaçının,  Milletlerarası Para Fonu'nun yukarıdaki bendde öngörülen kararını  uygulamaması halinde hesap biriminin saf altın ağırlığı,  Milletlerarası Para Fonu'nca kararlaştırılmış ayarlamanın ters  fonksiyonuna göre değiştirilecektir. Ancak, Avrupa Ekonomik  Topluluğu Konseyi böylece ortaya çıkan durumu inceleyecek ve  Komisyonun önermesi üzerine ve Para Komitesi'nin görüşü alınarak  gerekli tedbirleri mevsuf çoğunlukla kararlaştıracaktır.  ORTAKLIK ANLAŞMASI'NDA GEÇEN "Akit Taraflar"  DEYİMİNİN YORUMU İLE İLGİLİ BİLDİRİ  Akit Taraflar, Ortaklık Anlaşması'nın, metinde geçen "Akit  Taraflar" deyimine, bir yandan Türkiye Cumhuriyeti, öte yandan,  Topluluk ile Üye Devletler veya sadece, ya Üye Devletler ya da  Topluluk anlamı verilmek suretiyle, yorumlanması hususunda  anlaşmışlardır. Bu deyime her defasında verilecek anlam, Anlaşmanın  bunları karşılayan hükümlerinden çıkarılacaktır. Bazı hallerde "Akit  Taraflar" deyimi, Topluluğu kuran Antlaşma'nın geçiş dönemi  süresince Üye Devletler, bu dönemin bitiminden sonra Topluluk  anlamına gelebilecektir.  FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ'NİN BİLDİRİLERİ 1. Alman uyrukluların tanımı ile ilgili bildiri:  Federal Almanya Cumhuriyeti Temel Kanunu anlamında bütün Almanlar  Federal Almanya Cumhuriyeti uyruğunda sayılır.  2. Anlaşma'nın Berlin'e uygulanmasına ilişkin bildiri:  Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti'nce üç aylık bir süre içinde  Akit Taraflar'a aksine bir bildiri de bulunmadıkça, Ortaklık  Anlaşması Berlin Eyaletine de uygulanır. 

ANLAŞMA'NIN İMZASI SIRASINDA İKİ HEYET BAŞKANI  ARASINDA TEATİ EDİLEN MEKTUPLAR Mektup: Avrupa Ekonomik Topluluğu Heyeti Başkanı B. Günther  SEELIGER'den Türk Heyeti Başkanı, Büyükelçi B. Hasan Esat IŞIK'a  Tarih: 12 Eylül 1963  Konu: Türkiye'deki iş gücüne ilişkin sorunlar  Bay Başkan, Ankara, 12 Eylül 1963  Bu müzakereler sırasında belirttiğiniz isteğe uymak üzere, Ortaklık  Anlaşması'nın 4 ve 12. maddeleri hükümleri gözönünde bulundurularak,  Ortaklık Konseyinin, Türkiye'deki iş gücüne ilişkin sorunlar  hazırlık döneminden itibaren inceleyebilmesini Topluluğun kabul  eylediğini size bildirmekle şeref duyarım.  Bu mektubun alındığının lütfen bildirilmesini rica ederim.  En üstün saygılarımın kabulünü dilerim Bay Başkan.  Günther SEELIGER  Avrupa Ekonomik Topluluğu  Heyeti Başkanı 

Mektup: Türk Heyeti Başkanı, Büyükelçi B. Hasan Esat IŞIK'tan  Avrupa Ekonomik Topluluğu Heyeti Başkanı, B. Günther SEELIGER'e  Tarih: 12 Eylül 1963  Konu: Avrupa Ekonomik Topluluğu Heyeti Başkanı'nın mektubuna cevap 

Bay Başkan, Ankara, 12 Eylül 1963  12 Eylül 1963 günlü mektubunuzla, bana aşağıdaki hususu bildirmek  lütfunda bulunmuştunuz:  "Bay Başkan,  Bu müzakereler sırasında belirttiğiniz isteğe uymak üzere, Ortaklık  Anlaşması'nın 4 ve 12. maddeleri hükümleri gözönünde bulundurularak,  Ortaklık Konseyinin, Türkiye'deki iş gücüne ilişkin sorunları  hazırlık döneminden itibaren inceleyebilmesini Topluluğun kabul  eylediğini size bildirmekle şeref duyarım.  Bu mektubun alındığının lütfen bildirilmesini rica ederim."  Bu mektubun alındığını bildirmekle şeref duyarım.  En üstün saygılarımın kabulünü dilerim Bay Başkan.  Hasan Esat IŞIK  Türk Heyeti Başkanı 

"Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık Yaratan  Anlaşma" ya ekli "Geçici Protokol" ün birinci maddesi uyarınca 23  Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de imzalanmış olan Katma Protokol ve  Ekleri ile Mali Protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu yetki  alanına giren maddelerle ilgili Anlaşma ve Son Senet'in  onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun 

Kanun No. 1448 R. Gazete No. 13915  Kabulü: 22.7.1971 R.G. Tarihi: 3.8.1971  Madde 1 - 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara'da imzalanmış, 4/2/1964  tarih ve 397 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuş 22/10/1964  tarih ve 6/3820 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmış,  20/11/1964 tarih ve 6/3930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  yürürlüğe girmiş olan "Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu  Arasında Bir Ortaklık Yaratan Anlaşma" ya ekli "Geçici Protokol"ün  birinci maddesi uyarınca, bahis konusu Anlaşma'nın 4. maddesinde  gözetilen geçiş döneminin gerçekleşme şartları, usulleri, sıra ve  süreleri ile ilgili hükümlerini tespit etmek üzere 23 Kasım 1970  tarihinde Brüksel'de imzalanmış olan "Katma Protokol ve Ekleri" ile  "Mali Protokol", "Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Yetki Alanına  Giren Maddelerle İlgili Anlaşma" ve "Son Senet" in onaylanması uygun  bulunmuştur.  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  Madde 3 - Bu Kanun'un hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  Karar No. 7/5476 R.Gazete No. 14406  Tarihi: 21.12.1972 R.G. Tarihi: 29.12.1972 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık Yaratan  Anlaşma'ya ekli geçici Protokol'ün birinci maddesi uyarınca,  Hükümetimizle Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 23 Kasım 1970'de  imzalanmış ve 22 Temmuz 1971 tarih ve 1448 sayılı Kanunla  onaylanması uygun bulunmuş olan "Katma Protokol", "Mali Protokol",  "Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun Yetki Alanına Giren Maddelerle  İlgili Anlaşma" ve "Son Senet"in, 1 Ocak 1973 tarihinden itibaren  yürürlüğe girmek üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 15  Aralık 1972 tarih ve ESGM (ESAD) 760.430/72-1284 sayılı yazısı  üzerine, 31 Mayıs 1963 tarih 244 sayılı Kanunun 2 ve 3. maddeleri  uyarınca Bakanlar Kurulu'nca 21/12/1973 tarihinde  kararlaştırılmıştır.