... 
.
 
Ana Sayfa
Arşiv Katkıda Bulunanlar Yararlı Linkler E-Mail
 
Basın Kanunu 
            Her mevkutenin yazı işlerini fiilen idare eden sorumlu müdürü 
            bulunur.Yayının muhtelif kısımlarını idare etmek için ayrı sorumlu 
            müdürler bulundurulabilir. Bu takdirde her sorumlu müdür kendi idare 
            ettiği kısımdan sorumlu olur. 
            BASIN KANUNU 
            Kanun No: 5680
            Kabul Tarihi: 15.7.1950
            (Yayımlandığı Resmi Gazete: 24 Temmuz 1950 - Sayı:7564)
            BİRİNCİ BÖLÜM

            Umumi Hükümler

            Madde 1 -Basın serbesttir.
            Basılmış eserlerle bunların neşri bu Kanunda yazılı hükümlere 
            tabidir.

            Madde 2 -Bu Kanun hükümlerine göre basılmış eserden maksat 
            neşredilmek üzere tabi aletleriyle basılan veya sair her türlü 
            vasıtalarla çoğaltılan yazılar ve resimler gibi eserlerdir.

            Madde 3 -Gazetelere, haber ajansları neşriyatına ve belli 
            aralıklarla yayınlanan diğer bütün basılmış eserlere bu Kanunda 
            "mevkute" denir.
            Basılmış eserlerin herkesin görebileceği veya girebileceği yerlerde 
            gösterilmesi veya asılması veya dağıtılması veya dinletilmesi veya 
            satılması veya satışa arzı "neşir" sayılır. 
            Fiilin ayrıca suç teşkil etmesi hali müstesna olmak üzere, basın 
            suçu neşir ile vücut bulur.

            Madde 4 - (Değişik: 29.11.1960 - 143)
            Her basılmış eserde o eserin yayın yeri, yılı ve tabiin, varsa 
            nâşirin adları ve işyerleri gösterilir. 
            İlan, tarife, sirküler ve emsâli hakkında bu hüküm uygulanmaz. 
            Mevkutelerde ayrıca basıldığı tarih ile sahibinin ve yazı işlerini 
            fiilen idare eden sorumlu müdürün ve bunlar mütaaddit ise idare 
            ettikleri kısım ile birlikte her birinin adları gösterilir.

            BASIN KANUNU
            İKİNCİ BÖLÜM
            Mevkute Yayımı

            Madde 5 - (Değişik: 29.11.1960 - 143)
            Her mevkutenin yazı işlerini fiilen idare eden sorumlu müdürü 
            bulunur.
            Yayının muhtelif kısımlarını idare etmek için ayrı sorumlu müdürler 
            bulundurulabilir. Bu takdirde her sorumlu müdür kendi idare ettiği 
            kısımdan sorumlu olur.
            Sorumlu müdür aşağıdaki şartları haiz olmalıdır:
            1 - Türk vatandaşı ve lise tahsili görmüş olmak veya bu derecede 
            tahsili bulunduğu resmen tevsik edilmiş olmak, 
            2 - 21 yaşını bitirmiş bulunmak,
            3 - Türkiye'de ikametgâh sahibi olmak ve devamlı oturmak,
            4 - Devlet memuru, asker veya ordu mensubu bulunmamak, (Mesleki ve 
            ilmi mevkuteler için bu şart aranmaz.)
            5 - Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
            6 - (Değişik: 10.11.1983 - 2950) Ağır hapis, taksirli suçlar hariç 
            olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezalarından biriyle veya yayın 
            tehdidiyle para ve menfaat temini, hırsızlık, sahtecilik, 
            dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, yalan yere şahadet, yalan 
            yere yemin etmek, iftira, suç tasnii, resmi mercileri iğfal, 
            müstehcen ve hayasızca yayın, fuhşuyata tahrik, hileli iflas, 
            zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, istimal ve istihlak kaçakçılığı 
            suçu dışındaki kaçakçılık suçlarından veya bu Kanunun ek birinci 
            maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar ile bu suçlara tahrik 
            ve teşvikten hüküm giymemiş olmak,
            7 - Geçici olarak kamu hizmetlerinden yasaklılık, genel emniyet 
            gözetimi altında bulundurulmak veya sürgün cezasına hükümlülük 
            hallerinden bu ceza veya tedbirler infaz edilmiş olmak. 

            Madde 6 - Mesul müdürlük ile teşrii meclis âzalığı aynı şahıs 
            üzerinde birleşemez.

            Madde 7 - (Değişik: 7.6.1956 - 6733)
            Mevkute sahibinin, bu Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci bendindeki 
            lise tahsili şartı müstesna olmak üzere aynı bentte ve diğer 
            bentlerinde yazılı vasıf ve şartları haiz ve okur-yazar olması 
            icabeder.
            Mevkute sahibi mesul müdürlüğü deruhte eylediği taktirde 5 inci 
            maddede yazılı bütün vasıf ve şartları haiz olması gerekir.
            Mevkute sahibi mesul müdürlüğü deruhte etmez veya mesul müdürlük 
            için kanunen aranan vasıf ve şartları haiz bulunmazsa bu takdirde 
            mevkuteye bir mesul müdür tâyin etmek mecburiyetindedir. 
            Mevkuteyi neşreden cemiyet ise reisi; şirket veya bir teşebbüs ise 
            en fazla hisseye malik olan; bunların teaddüdü halinde biri; 
            sermayenin tamamı bir şahsa ait ise bu kimse veya sahip küçük ise 
            kanuni mümessili bu kanun hükümlerince verilecek beyannamede sahip 
            olarak gösterilir ve bu sahipler de bu kanunda yazılı hükümlere 
            tabidirler.
            (Değişik: 10.11.1983 - 2950) Türkiye'de yabancı gerçek ve tüzel 
            kişilerin mevkute çıkarması mahallin en büyük mülki amirinin 
            mütalaası üzerine İçişleri Bakanlığının müsaadesine bağlıdır. 
            İçişleri Bakanlığı karar vermeden önce, Dışişleri Bakanlığının 
            görüşünü de alır.
            (Ek: 10.11.1983 - 2950) Türkiye'de faaliyet gösteren ve yukarıdaki 
            fıkra kapsamına girmeyen yabancı devletlerin diplomasi temsilcileri 
            ve konsoloslukları ile bunlara bağlı kuruluşlar ve uluslararası 
            teşkilatın mevkute ve mevkute tanımına girmeyen basılı diğer 
            eserleri yayınlamalarına, meri mevzuat, Türkiye'nin taraf olduğu 
            uluslararası sözleşmeler ve ikili anlaşmalar esasları uyarınca 
            Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığınca izin 
            verilir.

            Madde 8 - (Değişik: 29.11.1960 - 143)
            Mevkute çıkarılması izne bağlı değildir. Ancak, mevkutenin:
            1 - Adını, yayın konusunu, ne vakitlerde çıkarılacağını ve idare 
            yerini,
            2 - Sahibinin ve varsa ayrı sorumlu müdür veya müdürlerinin veya 
            kanuni temsilcilerin ad ve soyadlarını, uyruk ve ikametgâhlarını 
            gösterir bir beyanname verilmesi mecburidir. Bu beyannameye tüzel 
            kişi ise ortaklık mukavelesinin veya tesis senedinin veya dernek 
            tüzüğünün onaylı bir örneği eklenir. 
            Beyanname, mevkute sahibinin ve ayrı sorumlu müdür veya müdürleri 
            varsa onların da imzasını ihtiva eder.

            Madde 9 - (Değişik: 10.11.1983 - 2950)
            Beyanname ve ekleri mevkute nerede çıkarılacaksa o yerin en büyük 
            mülki amirliğine verilir.
            Beyanname mülki amirliğe doğrudan doğruya verilebileceği gibi noter 
            aracılığı ile de tebliğ olunabilir. Mülki amirlik verilen 
            beyannameyi kabule ve mukabilinde bir alındı belgesi vermeye 
            mecburdur. Beyanname noter aracılığı ile tebliğ olunduğu takdirde, 
            tebliğ şerhi alındı belgesi yerine geçer. 
            8 inci maddede yazılı hususları tamamen veya kısmen ihtiva etmeyen 
            veya kanuni nitelik ve şartları haiz olmayan kimseleri sahip veya 
            sorumlu olarak gösterilen beyannameler verilmemiş sayılır ve 
            keyfiyet beş gün içinde ilgiliye tebliğ edilir.
            Beyanname verilmeden yayın yapılması veya beyanname verilip de 
            yukarıdaki fıkra uyarınca verilmemiş sayılması veya beyannamedeki 
            bilgi ve belgelerin doğru olmadığının anlaşılması hallerinde, mülki 
            amirlikçe Cumhuriyet savcılığı aracılığıyla, yayının durdurulması 
            için asliye ceza mahkemesine başvurulur. Asliye ceza mahkemesi, en 
            geç kırksekiz saat içinde yayının durdurulup durdurulmayacağı 
            hususunda kararını verir.

            Madde 10 -Beyanname muhteviyatında vukua gelecek değişiklikler beş 
            gün içinde dokuzuncu maddede yazılı mercie aynı usulle bildirilir. 
            Mesul müdür değiştiği takdirde yeni mesul müdürün imzasını taşıyan 
            bir vesikanın beş gün içinde aynı mercie verilmesi gerekir. 
            Bu müddet zarfında bu kanuna göre mesul müdürlere terettüp eden 
            mesuliyet yazı işlerini fiilen idare edene aittir.

            Madde 11 -Mevkute sahibinin hakkını başkasına devri yahut ölümü 
            halinde yeni sahip bir ay içerisinde yeniden beyenname vermeye 
            mecburdur.

            Madde 12 - (Değişik: 10.11.1983 - 2950)
            Tabi, mevkutenin her nüshasından ikişer tanesini neşri takip eden 
            çalışma gününde, çıktığı yerin Cumhuriyet savcılığı ile en büyük 
            mülki amirliğine vermeye mecburdur.
            Tabi'e bu yükümlülüğü yerine getirdiğine dair bir alındı belgesi 
            verilir.

            Madde 13 -(Değişik: 29.11.1960 - 143)
            Mevkutelerde çalıştırılacak muhabirlerin bu kanunun 5 inci 
            maddesinin 1, 2 ve 3 üncü bentleri hükümleri müstesna,diğer 
            bentlerinde yazılı nitelik ve şartları haiz olmaları gerekir.

            BASIN KANUNU 
            DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
            Basında Mesuliyet

            Madde 16 - (Değişik: 10.11.1983 - 2950)
            Basın yoluyla işlenen suçlardan dolayı ceza sorumluluğu:
            1. Mevkutelerle işlenen suçlarda sorumluluk,suçu vücuda getiren 
            yazıyı veya haberi yazan veya resmi veya karikatürü yapan kimse ile 
            beraber bu mevkutenin ilgili sorumlu müdürüne aittir. Ancak, sorumlu 
            müdürler için verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar, sürelerine 
            bakılmaksızın para cezasına çevrilerek hükmolunur. Para cezasının 
            hesabında 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü 
            maddesinin birinci bendinde belirtilen miktarın aşağı haddi esas 
            alınır. Sorumlu müdürler için emniyet gözetimi altında bulundurma 
            cezası verilmez
            2. Sorumlu müdür, mevkutelerde müstear adla veya imzasız veya 
            remizli imza ile yayınlanan yazı veya haber veya resim veya 
            karikatür sahiplerinin adlarını bildirmek zorunda değildir. Sahibi 
            belli olmayan veya sorumlu müdür tarafından en geç mahkemece 
            yapılacak birinci sorgusu sırasında sahibi doğru şekilde 
            açıklanmayan yazı veya haber veya resim veya karikatürden dolayı 
            sorumluluk, birinci bent hükmüne bakılmaksızın, suçu vücuda getiren 
            yazıyı veya haberi yazan veya resmi veya karikatürü yapan kimse 
            gibi, sorumlu müdüre aittir.
            3. Sorumlu müdür mevkutenin sahibi tarafından, rızasına aykırı 
            olarak yayınlanan yazı veya haber veya resim veya karikatürden 
            sorumlu değildir. Bu takdirde sorumlu müdür hakkındaki ceza 
            sorumluluğu, yazı veya haber veya resim veya karikatürü yayınlatana 
            aittir. 
            4. Mevkute tanımına girmeyen basılmış eserlerle işlenen suçlarda 
            ceza sorumluluğu suçu oluşturan eserin yazarı, çevireni veya çizeni 
            ile birlikte yayınlatana aittir. Ancak, yayınlatanlar için verilen 
            hürriyeti bağlayıcı cezalar sürelerine bakılmaksızın para cezasına 
            çevrilerek hükmolunur. Para cezasının hesabında 647 sayılı Cezaların 
            İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci bendinde 
            belirtilen miktarın aşağı haddi esas alınır. Yayınlatanlar için 
            emniyet gözetimi altında bulundurma cezası verilmez.

            5. Mevkute tanımına girmeyen basılı eserin sahibinin belli olmaması 
            halinde sorumluluk, yukarıdaki fıkra hükmüne bakılmaksızın 
            yayınlatana aittir. Eser; yazarı, çevireni ve çizeninin bilgi ve 
            izni dışında yayınlandığı takdirde sadece yayınlatan, eseri vücuda 
            getiren gibi sorumlu olur.
            Yukarıda yazılı kişiler belli veya bu kimseler aleyhine Türk 
            Mahkemelerinde dava açılamadığı takdirde sorumluluk, basana, basan 
            da belli olmadığı takdirde satan ve dağıtana aittir. 
            Sahibinin rızası olmadıkça Türkiye'de yayımlanan yayınlardan aynen 
            yapılacak iktibaslarda sorumluluk, iktibas edene aittir.
            Kanunla yasaklanmış herhangi bir dille yayın yapılması halinde, 
            sorumlu müdürlerle yayınlatanlar hakkında bu maddede öngörülen para 
            cezasına çevrilerek hükmedilmeye ve emniyet gözetimi altında 
            bulundurma cezası verilmeyeceğine ilişkin hükümler uygulanmaz.

            (Ek: 11.5.1988 - 3445) Bu Kanun ile diğer kanunların basılı eserin 
            sahip veya yayınlatanını cezai veya hukuki bakımdan sorumlu kıldığı 
            hallerde, sahip veya yayınlatan tüzelkişi ise, temsilen bir gerçek 
            kişi gösterilmiş olsa bile sorumluluk tüzelkişiye aittir.

            Madde 17 -(Değişik: 29.11.1960 - 143)
            Basın yolu ile işlenecek fiillerden doğacak maddi ve manevi 
            zararları, 16 ncı maddeye göre sorumlu olanlarla birlikte Borçlar 
            Kanununun genel hükümlerine göre mevkutelerde sahibi ve mevkute 
            olmayanlarda nâşiri, müteselsilen tazminle ödevlidirler. 

            Madde 18 -Basın suçlarından mahkum olanlar hakkında verilen kesin 
            hüküm tamamen veya hulâsaten aynı mevkutede ve eğer o mevkute 
            çıkmıyorsa masrafı hükümlüye ait olmak üzere başka bir mevkutede 
            neşrine hükmolunabilir.
            Takibi şikâyete bağlı hususlarda yukarki hükmün uygulanması 
            şikâyetçinin isteğine bağlıdır.

            BASIN KANUNU
            BEŞİNCİ BÖLÜM
            Cevap ve Düzeltme Hakkı

            Madde 19 - (Değişik: 11.5.1988 - 3445)
            I - Bir kişinin haysiyeti ve şerefine dokunan veya kendisi ile 
            ilgili gerçeğe aykırı hareketler, düşünceler ve sözler izafesi 
            suretiyle açık veya kapalı şekilde bir mevkutede yapılan yayımdan 
            dolayı ilgili veya yetkili temsilcisi yayının yapıldığı tarihten 
            itibaren iki ay içinde imzasını taşıyan cevap veya düzeltme yazısını 
            mevkutenin sorumlu müdürüne verebilir veya gönderebilir.
            Sorumlu müdür, cevap veya düzeltmeyi, aldığı tarihten itibaren 3 gün 
            içinde inceler ve yayınlanmasına karar verdiği takdirde inceleme 
            süresinin bitiminden sonra çıkacak ilk nüshada, metne hiçbir 
            mülahaza ve işaret katmaksızın ve bu cevap veya düzeltme dolayısıyla 
            herhangi bir mütalaa beyan etmeksizin aynen ve tamamen yayınlamaya 
            mecburdur. 
            II - Cevap veya düzeltme, ilişkin olduğu yazının cevap verenle 
            ilgili miktarının iki katından uzun olamaz. Ancak, yirmi satırdan az 
            olan yazıların cevabı otuz satır olabilir. Mevkutenin birden fazla 
            yerde basılması halinde, cevap veya düzeltmeye sebep olan yazının 
            yayınlandığı ve dağıtıldığı yerdeki baskısının tüm nüshalarında 
            cevap veya düzeltmeye yer verilir.
            III - Cevap veya düzeltmenin zamanında yayınlanmaması halinde 
            ilgili, yayınlanması gereken tarihten itibaren yirmi gün içinde 
            evrakı ile birlikte bulunduğu yer sulh ceza hâkimine başvurur.
            Sulh ceza hâkimi iki gün içinde, cevap veya düzeltmeyi; suç 
            mahiyetinde olup olmadığı, yayın ile ilgisi bulunup bulunmadığı, 
            Kanunda yazılı şekil ve şartları taşıyıp taşımadığı ve mevkuteye 
            yapılan başvurunun yayından itibaren iki ay içinde yapılıp 
            yapılmadığı cihetlerinden inceleyerek, cevap veya düzeltmenin 
            yayınlanmamasına veya aynen ya da uygun göreceği değişiklikleri 
            yaparak yayınlanmasına karar verir. Bu karar ilgililere tebliğ 
            olunur.
            Bu karara karşı ilgililer dört gün içinde asliye ceza hâkimine 
            evraklarını da vermek suretiyle itiraz edebilirler. Asliye ceza 
            hâkiminin (I) numaralı fıkradaki hususları da almak suretiyle iki 
            gün içinde itirazı inceleyerek vereceği karar kesindir.
            IV - Cevap veya düzeltmenin yayınlanmasına karar verildiği takdirde, 
            kesin nitelikteki hâkim kararının, günlük mevkutelerde alındığı 
            tarihi izleyen üç gün içinde, diğer mevkutelerde bu süre gözetilmek 
            suretiyle ilk çıkacak nüshada yayınlanması zorunludur. 
            V - Cevap veya düzeltmenin öncelikle, cevaba sebebiyet veren yazının 
            yayınlandığı sayfa ve sütunda veya bunların eş değerinde, okumayı 
            güçleştirmeyecek şekilde, imla kurallarına uygun olarak, eş 
            büyüklükte ve eş karakterde harflerle, cevap veya düzeltmeyi 
            gerektiren yazı için başlık yapılmış veya resimler konulmuş ise, 
            cevap veya düzeltmede tesbit edilecek başlık veya resmin de 
            yayınlanması gerekir.
            VI - İlgilinin talebi veya hâkim kararı üzerine yayınlanan cevap 
            veya düzeltmede, bu maddedeki şekilde ve şartlara uyulmaması halinde 
            ilgili, cevap veya düzeltmenin yayınlandığı tarihten itibaren yirmi 
            gün içinde evrakı ile birlikte bulunduğu yer sulh ceza hâkimine 
            başvurup cevap veya düzeltmenin bu maddedeki şekil ve şartlara uygun 
            olarak yeniden yayınlanmasına karar verilmesini talep edebilir.
            Sulh ceza hâkimi iki gün içinde, durumu inceler ve cevap veya 
            düzeltmenin yeniden yayınlanmasına gerek olmadığına veya bu 
            maddedeki şekil ve şartlara uygun olarak yeniden yayınlanmasına 
            karar verir. Bu karar ilgililere tebliğ olunur. 
            Bu karara karşı ilgililer dört gün içinde asliye ceza hâkimine 
            itiraz edebilirler. Asliye ceza hâkiminin iki gün içinde itirazı 
            inceleyerek vereceği karar kesindir.
            Cevap ve düzeltmenin şekil ve şartlara uygun olarak yeniden 
            yayınlanmasına karar verildiği takdirde, sorumlu müdürün (IV) 
            numaralı fıkra hükmüne göre hareket etmesi mecburidir.
            Yeniden yayınlama kararı üzerine yapılacak yayınlarda da bu 
            maddedeki şekil ve şartlara uyulmadığı takdirde, her defasında bu 
            fıkra hükümleri ayrı ayrı tatbik olunur ve her aykırı davranış 29 
            uncu maddeye göre ayrı ayrı cezalandırılır.
            VII - Devlet daireleri, kamu müesseseleri ve tüzelkişiler tarafından 
            gönderilecek cevap veya düzeltmeler hakkında da bu madde hükümleri 
            uygulanır.
            VIII- Cevap ve düzeltme hakkını kullanmadan ölen bir kimsenin bu 
            hakkını varislerinden yalnız biri kullanabilir. 
            IX - Bu maddedeki tebliğler, ilgili talep ettiği takdirde memur 
            vasıtası ile yapılır.

            BASIN KANUNU 
            ALTINCI BÖLÜM
            Ceza Hükümleri

            Madde 20 -(Değişik: 10.11.1983-2950)
            4 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yazılı hususları 
            göstermeyen tabi beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para 
            cezasıyla cezalandırılır.
            Bu hususları hakikate aykırı olarak gösterenler eylemleri daha ağır 
            cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde üç aydan altı aya 
            kadar hapse ve onbin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para 
            cezasına mahkûm edilirler.

            Madde 21 -(Değişik: 10.11.1983 - 2950)
            9 uncu maddenin birinci fıkrası ile 11 inci madde hükümlerine aykırı 
            hareket edenler iki aydan altı aya kadar hapse ve onbin liradan 
            otuzbin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 
            9 uncu maddenin son fıkrasına göre yayımı durdurulan mevkutenin 
            yayınına beyanname vermeden devam edenler, dört aydan bir yıla kadar 
            hapis ve yirmibin liradan altmışbin liraya kadar ağır para cezasıyla 
            cezalandırılır.

            Madde 22 -(Değişik: 10.11.1983 - 2950)
            Hakikate aykırı beyanname veren kimse fiil başka bir suçu oluştursa 
            bile ayrıca üç aydan altı aya kadar hapis ve yirmibin liradan 
            ellibin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

            Madde 23 -Onuncu maddede yazılı değişiklikleri zamanında 
            bildirmeyenler hakkında 100 liradan 500 liraya kadar ağır para 
            cezası hükmolunur.

            Madde 24 -(Değişik: 10.11.1983 - 2950)
            12 nci maddenin birinci fıkrası hükmünü yerine getirmeyenler 
            hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibin liradan ellibin 
            liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

            Madde 25 -(Değişik: 10.11.1983 - 2950)
            13 üncü maddede yazılı şart ve vasıfları haiz olmayan kimseleri 
            çalıştıranlar bir aya kadar hapis ve yüzellibin liradan aşağı 
            olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.

            Madde 26 -(Değişik: 10.11.1983 - 2950)
            15 inci madde hükmüne riayet etmeyenler yirmibin liradan ellibin 
            liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

            Madde 27 -(Mülga: 8.5.1979 - 2231)

            Madde 28 -(Değişik: 10.11.1983 - 2950)
            18 inci maddede yazılı mahkeme hükmünü tebliğ edildiği tarihten 
            başlamak üzere günlük gazetelerde üç gün içinde, diğer mevkutelerde 
            bu müddet gözetilmek şartıyla çıkacak en geç ikinci nüshasında 
            yerine getirmeyenler hakkında neşrin geciktiği her nüsha için 
            yirmibin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

            
 

 Madde 29 -Değişik: 11.5.1988 - 3445)
            İlgilinin veya yetkili temsilcisinin talebi üzerine yayınlanan cevap 
            veya düzeltmede, 19 uncu maddedeki şekil ve şartlara uyulmaması 
            halinde fail hakkında 3 milyon liradan 5 milyon liraya kadar ağır 
            para cezası hükmedilir.
            Cevap veya düzeltmenin yayınlanmasına dair 19 uncu maddenin (III) 
            numaralı fıkrasına göre verilen hakim kararına rağmen, neşirden 
            imtina olunması halinde faile on milyon liradan yirmi milyon liraya 
            kadar ağır para cezası; yayınlanan cevap veya düzeltmenin 19 uncu 
            maddedeki şekil ve şartlara uygun olmaması halinde ise faile 5 
            milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 
            Cevap veya düzeltmenin 19 uncu maddedeki şekli ve şartlara uygun 
            olarak yeniden yayınlanmasına dair sözü edilen maddenin (VI) 
            numaralı fıkrasına göre verilmiş hakim kararına rağmen, neşirden 
            imtina olunması veya tekrar yayınlanan cevap veya düzeltmede yeniden 
            19 uncu maddedeki şekil ve şartlara uyulmaması halinde, fail 
            hakkında on milyon liradan yirmi milyon liraya kadar ağır para 
            cezasına hükmolunur.
            19 uncu maddenin (IV) numaralı fıkrasına ve (VI) numaralı fıkrasının 
            dördüncü paragrafına göre cevap veya düzeltmeyi yayınlama 
            mecburiyetinin doğduğu tarihten itibaren yayının geciktiği her sayı 
            için faile ayrıca; günlük mevkutelerde ikiyüzellibin lira, diğer 
            mevkutelerde ikimilyonbeşyüzbin lira ağır para cezası da verilir.

            Madde 30 -(Değişik: 29.11.1960 - 143)
            Ceza kovuşturmalarına ait talep ve iddianamelerle kararların ve 
            diğer her türlü vesika ve evrakın âleni duruşmada okunmasından, 
            hazırlık ve ilk soruşturmalarda takipsizlik veya yargılamanın men'i, 
            tatili veya düşmesi kararı verilmesinden önce yayınlanması yasaktır. 

            Ceza kovuşturmasının başlamasiyle hükmün kesinleşinceye kadar hakim 
            ve mahkemenin hüküm, karar ve işlemleri hakkında mütalâa yayınlamak 
            yasaktır.
            Yukarıdaki fıkralar hükümlerine aykırı hareket edenler bir aydan 
            altı aya kadar hapis ve 1.000 liradan 10.000 liraya kadar ağır para 
            cezasıyla cezalandırılır. 
            (Değişik: 10.11.1983 - 2950) Bu maddede yazılı fiillerin tekerrürü 
            halinde cezalar yarı nispetinde artırılarak hükmolunur. 

            Madde 31 -(Değişik: 10.11.1983 - 2950)
            Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, milli 
            egemenliğine, Cumhuriyetin varlığına, milli güvenliğe, kamu 
            düzenine, genel asayişe, kamu yararına, genel ahlâka ve genel 
            sağlığa aykırı olup yabancı memleketlerde çıkan basılmış eserlerin 
            Türkiye'ye sokulması veya dağıtılması Bakanlar Kurulu kararıyla 
            yasaklanabilir.
            Bu gibi basılmış eserlerin, Bakanlar Kurulundan acele karar alınmak 
            üzere İçişleri Bakanlığınca karardan evvel dağıtılmaları 
            yasaklanabileceği gibi, dağıtılmış olanlar da toplattırılabilir. 
            Yasaklanmış olmasına rağmen, bunları Türkiye'ye bilerek sokanlar, 
            dağıtanlar veya bu gibi eserleri kısmen veya tamamen iktibas veya 
            tercüme edenler, yayanlar, fiil başka bir suçu oluştursa bile ayrıca 
            üç aydan bir yıla kadar hapis ve ellibin liradan yüzbin liraya kadar 
            ağır para cezasına mahkûm edilirler.

            Madde 32 -(Değişik: 29.11.1960 - 143)
            İntihar vakaları hakkında haber çerçevesini aşan ve okuyanları tesir 
            altında bırakacak mahiyette olan tafsilât ve vakaya mütaallik 
            resimlerin yayınlanması yasaktır.
            Bu madde hükmüne aykırı hareket edenler 100 liradan 1000 liraya 
            kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.
Madde 33 -(Değişik: 11.5.1988 - 3445)
            1. Kanunen evlenmeleri men edilmiş kimseler arasındaki cinsi 
            münasebetlere dair haber veya yazıların,
            2. Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 421, 423, 429, 430, 435, 436, 
            440, 441 ve 442 nci maddelerinde yazılı cürümlere müteallik haber 
            veya yazıların yayınlanması halinde mağdurların hüviyetlerini 
            açıklayan malumat veya resimlerin,
            3. 18 yaşını doldurmamış olan suç fail ve mağdurlarının 
            hüviyetlerini açıklayan malumat veya resimlerin, 
            Neşri yasaktır.
            Bu yasağa aykırı hareket edenler üç aya kadar hapis ve on milyon 
            liradan otuz milyon liraya kadar ağır para cezası ile 
            cezalandırılırlar.

            Madde 34 -(Değişik: 29.11.1960 - 143)
            Siyasi, iktisadi, ticari mevkutelerin sermayeleri ve devamlı veya 
            geçici bütün gelir kaynaklariyle basılan nüshaların adedi ve bir 
            nüshasına 50 den fazla obone yazılmış olanların isim, adres ve 
            uyrukları ve genel abone yekûnu ve basıldıkları matbaa ile olan 
            hukuki münasebetleri noterlikçe onanmış bir deftere kaydedilir. 
            Bu defter tutulmadığı veya deftere noksan ve yanlış malûmat 
            geçirildiği veyahut savcılıkça talep vukuunda defter ve ihtiva 
            etmesi gereken hususlar gizlendiği takdirde mevkutenin sahibi veya 
            onun mümessili bir aydan altı aya kadar hapis ve 1000 liradan 10.000 
            liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir.
            İlmi, edebi, fenni ve bedii mahiyette olan mevkutelerden yayınları 
            itibariyle siyasi, iktisadi ve ticari mahiyette yayına girişenler 1 
            ve 2 nci fıkralar hükümlerine tabidirler. 

            BASIN KANUNU 
            YEDİNCİ BÖLÜM
            Basın Suçlarında Dâva Süresi 

            Madde 35 -(Değişik: 10.11.1983 - 2950)
            Bu Kanunda yazılı olan veya basın yoluyla işlenmiş bulunan suçlardan 
            dolayı, günlük mevkuteler hakkında altı ay, diğer basılmış eserler 
            hakkında bir yıl içinde açılmayan davalar dinlenmez. Bu süre mevkute 
            ve diğer basılmış eserlerin Cumhuriyet savcılığına teslim edildiği 
            tarihten başlar. Ancak 16 ncı maddenin üçüncü bendi gereğince 
            sorumlu müdür kendi aleyhine açılan bir davada dava konusu yazı veya 
            haber veya resim veya karikatürün rızasına aykırı olarak 
            yayınlandığını iddia ve ispat ederse, yazı veya haber veya resim 
            veya karikatürü yayınlatan aleyhine açılacak davada süre, sorumlu 
            müdür hakkındaki beraat kararının kesinleşmesiyle başlar.
            16 ncı maddenin birinci fıkrasının iki numaralı bendi uyarınca, 
            sorumlu müdürün yazı veya haber veya resim veya karikatür sahibinin 
            kimliğini açıklaması halinde, bu kişiler hakkında açılacak davalarda 
            süre, açıklama tarihinden başlar. 
            Kamu davasının açılması izin veya karar alınmasına bağlı olan 
            suçlarda izin veya kararın alınması için müracaat tarihi ile izin 
            veya kararın verildiği tarih arasında geçen süre hesaba katılmaz, bu 
            süre toplam iki ayı geçemez.
            Basın yoluyla işlenen kovuşturması şikâyete bağlı suçlarda birinci 
            fıkrada yazılı süre, suçun kanun ile belli zamanaşımı haddini 
            geçmemek şartı ile işlendiğinin öğrenildiği tarihte başlar. 

            BASIN KANUNU 
            SEKİZİNCİ BÖLÜM 
            Basın Dâvalarında Uygulanacak Usul Hükümleri

            Madde 36 -(Değişik: 10.11.1983 - 2950)
            Bu Kanunda yazılı olan veya basın yoluyla işlenmiş bulunan suçlardan 
            dolayı ağır cezayı gerektiren davalar, ağır ceza mahkemelerinde ve 
            diğerleri asliye ceza mahkemelerinde görülür. Özel kanunlardaki 
            hükümler saklıdır.
            Bir yerde birden fazla ağır ceza veya asliye ceza mahkemesi 
            bulunduğu takdirde görevli olan ağır ceza veya asliye ceza 
            mahkemesini Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu belirler. 

            Madde 37 -Cumhuriyet savcılarının, gerekli görürlerse yapacakları 
            hazırlık soruşturmasını kanuni ve zaruri sebepler dışında en çok bir 
            hafta içinde bitirmeleri lazımdır. ilk soruşturmaya tabi suçlarda bu 
            soruşturma diğer işlerden önce ve en kısa zamanda yapılır ve sona 
            erdirilir.

            Madde 38 -Bir suçta müşterek olanlardan biri aleyhinde kamu 
            davasının açılması veya mütekabil bir dâvanın görülmesi önce izne 
            veya karar alınmasına bağlı ise bunlar hakkındaki dâva ve 
            soruşturmalar diğerinden ayrılır.

            Madde 39 -(Değişik: 7.6.1956 - 6733)
            Basın Kanuna giren veya basın yoliyle işlenen suçlara ait dâvalar 
            acele işlerden sayılır ve mahkemelerin senelik tatil günlerinde de 
            görülür.
            Maznunun ikametgâh itibariyle mahkemeye çağırılabilmesi için gerekli 
            zaman gözetilerek, duruşma için en yakın gün tayin edilir. 
            İddia ve müdafaalar ve deliller birden söylenir ve gösterilir.
            Duruşmalar, işin en az gerektirdiği müddetten fazla bir zamana 
            bırakılamaz.

            Madde 40 -Basın Kanununa giren veya basın yoliyle işlenen suçlara 
            müteallik davalara Yargıtayda diğer işlerden önce bakılır.
            Madde 41 - Kanuni tebliğ muamelelerinde mevkutenin idare yeri, 
            sahibi ile mesul müdürünün kanuni ikametgâhı sayılır. 

            Ek Madde 1 -(Ek: 10.11.1983-2950)
            Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babının 1, 2 ve 4 üncü 
            fasıllarında veya 311 veya 312 nci maddelerinde yazılı suçları veya 
            Devlete ait gizli bilgileri ihtiva eden her türlü mevkute veya 
            mevkute tanımına girmeyen diğer basılmış eserlerin dağıtımı, 
            eserlerin basıldığı yerdeki sulh ceza hâkiminin kararı ile ve 
            gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise bu yerlerdeki Cumhuriyet 
            savcılığının yazılı kararı ile önlenebilir. Cumhuriyet savcılığı, bu 
            kararını en geç yirmidört saat içinde sulh ceza hâkimine bildirir. 
            Hâkim en geç kırksekiz saat içinde kararın onaylanıp onaylanmaması 
            hakkında karar verir. Onaylanmama halinde Cumhuriyet savcılığının 
            kararı hükümsüz kalır. Bu fıkraya göre verilen kararlar o yer 
            Cumhuriyet savcılığı tarafından eserin basıldığı ve dağıtıldığı 
            yerlerdeki Cumhuriyet savcılıklarına en seri vasıtayla bildirilir.
            Yukarıdaki fıkrada sayılan suçlar ile Türk Ceza Kanununun 426 ve 428 
            inci maddelerindeki suçları veya 5816 sayılı Atatürk Aleyhine 
            İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda veya 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma 
            Hürriyetinin Korunması Hakkında Kanunda yer alan suçları veya 
            Devlete ait gizli bilgileri ihtiva eyledikleri iddiasıyla 
            aleyhlerine soruşturma veya kovuşturmaya geçilmiş, her türlü 
            basılmış eserlerin toplatılmasına, soruşturma safhasında sulh ceza 
            hâkimince kovuşturma safhasında görevli mahkemece karar verilebilir. 
            Ancak, soruşturma safhasında gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
            Cumhuriyet savcılığı da toplatma kararını yazılı olarak verebilir. 
            Bu karar en geç yirmidört saat içinde yetkili sulh ceza hâkiminin 
            onayına sunulur. Hâkim, toplatmanın onaylanıp onaylanmaması 
            hususunda kırksekiz saat içinde karar verir. Kararın onaylanmaması 
            halinde toplatma kararı hükümsüz sayılır. Bu fıkra hükmüne göre 
            verilen kararlar, o yer Cumhuriyet savcılığınca tüm Cumhuriyet 
            savcılıklarına en seri vasıta ile bildirilir.
            Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babının 1, 2 ve 4 üncü 
            fasıllarında veya 312 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçların 
            basın yoluyla işlenmeleri sebebiyle mahkûmiyet halinde, faillerden 
            bir veya birkaçına ait olmaları şartıyla suçu ihtiva eden mevkute 
            veya mevkute sayılmayan basılmış eserlerin basımında kullanılan 
            makineler ile diğer basım aletlerinin müsaderesine de izin verilir.
            Yukarıdaki fıkrada sözü geçen makineler ile diğer basım aletlerinin 
            kaçırılmasını, değiştirlmesini, kaybolmasını ve tahribini önlemek 
            için tahkikatın her aşamasında gerekli görülen tedbirler alınır. 
            Ancak, bu tedbirler, makineler ile diğer basım aletlerinin 
            faaliyetlerini engelleyici nitelikte olamaz.

            Ek Madde 2 -(Ek: 10.11.1983 - 2950)
            Basın yolu ile işlenen ve ek birinci maddenin üçüncü fıkrasında 
            yazılı suçlarla milli güvenliğe ve genel ahlâka aykırı 
            davranışlardan mahkûmiyet hallerinde, suç teşkil eden yazının 
            yayınlandığı mevkutenin üç günden bir aya kadar kapatılmasına da 
            mahkemece karar verilebilir. 
            Kapatılan mevkutenin açıkça devamı niteliğini taşıyan her türlü 
            yayın yasaktır. Bunlar sulh ceza hâkiminin kararıyla toplatılır. 
            Birinci fıkraya göre kapatılmasına karar verilen mevkutenin yayınına 
            kapatılma süresinde devam edenler veya o mevkutenin açıkça devamı 
            niteliğini taşıyan yeni mevkute çıkaranlar bir aydan altı aya kadar 
            hapis ve yüzbin liradan üçyüzbin liraya kadar ağır para ceza ile 
            cezalandırılırlar.

            Ek Madde 3 -(Ek: 10.11.1983 - 2950)
            Basılmış eserlerin müsaderesi hakkında mahkemece verilip kesinleşmiş 
            kararlar, mahkemenin duyurusu ve Cumhuriyet savcılığının bildirimi 
            ile Resmi Gazete'de derhal yayınlanır.

            Ek Madde 4 -(Ek: 10.11.1983 - 2950)
            Ek birinci madde gereğince dağıtımın tedbir yoluyla mahkeme kararı 
            veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcılığının 
            verdiği kararın mahkemece onaylanması suretiyle önlendiği ve bu 
            sebeple neşir gerçekleşmediği hallerde, kanunun asıl suçlar için 
            öngördüğü cezaların üçte biri hükmolunur. 
            Türk Ceza Kanunun 64 ve 65 inci maddeleri gereğince suça iştirak 
            ettiklerinin sabit olması hali dışında mevkutelerin sorumlu 
            müdürleri hakkında onaltıncı madde hükümleri uygulanır. 

            Ek Madde 5 -(Ek: 10.11.1983 - 2950)
            Türkiye'de yabancı dille yayımlanan mevkutelerin sorumlu 
            müdürlerinin, o dili bilmesi zorunludur.

            Ek Madde 6 -(Ek: 23.1.1953 - 6026)
            Devlet daire ve müesseseleri tarafından neşredilen mevkuteler, 5680 
            sayılı Kanunun basın yoluyla işlenen suçlara, cevap ve düzeltme 
            hakkında taallûk eden hükümleri dışındaki mükellefiyet ve şartlara 
            tabi değildir.
            Bu mevkuteler vasıtasiyle işlenen suçlarda mesuliyet, suç mevzuu 
            olan yazıyı yazan veya resmi yapan kimse ile birlikte bu mevkuteleri 
            doğrudan doğruya idare etmekle vazifeli olan kimseye aittir. 
            Mevkutenin üstüne bu kimsenin adı yazılır. 
            Bu hususta Memurin Muhakematı Hakkında Kanun hükümleri cereyan 
etmez.

            Ek Madde 7-(Ek: 6.11.1996- 4202) Süreli ve süresiz yayınların 
            dağıtımını yapan gerçek ve tüzel kişiler, talep edilmesi ve 
            mevzuatın öngördüğü şartların yerine getirilmesi halinde, dağıtımını 
            yaptıkları diğer mevkutelerin satış fiyatı ile trajlarına göre 
            aldıkları dağıtım yapmak zorundadırlar. Aksine davranışta bulunanlar 
            hakkında, dağıtımından kaçındıkları yayının toplam bedelinin % 50'si 
            oranında ağır para cezasına hükmolunur. Tekerrür halinde bu ceza iki 
            katı olarak uygulanır ve faaliyetleri 3 aya kadar durdurulur. (*) 

            Ek Madde 8-(Ek: 6.11.1996- 4202) Süreli veya süresiz yayınların 
            satışa arzedildikleri yerlere ulaştırılmasına rağmen bu yayınları 
            satışa sunmaktan kaçınanların işyeri, şikayet üzerine, mahallin en 
            büyük mülki amirliğince üç gün süre ile kapatılır. Fiilin tekrarı 
            halinde kapatma cezası,üç aydan az olamaz. Mülki amirlerin 
            kararlarına karşı sulh ceza mahkemeleri nezdinde itiraz olunabilir. 
            (*) 
            Aynı hükümler, süreli veya süresiz yayınların satışa arz edildikleri 
            yerlere ulaştırılmasını ve satışa sunulmasını tehdit, hile, menfaat 
            temini veya başka bir şekilde engelleyen veya zorlaştıranlar 
            hakkında da uygulanır.

            BASIN KANUNU 
            SON HÜKÜMLER 

            Geçici Madde 1 -Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte neşredilmekte 
            olan bir mevkutenin sahip veya mesul müdürü beş ve altıncı 
            maddelerde yazılı şartları haiz olmasalar da bu sıfatlarını muhafaza 
            edebilirler. Ancak bu takdirde beş gün içinde yeniden beyanname 
            vermek ve beşinci maddenin üç numaralı bendinde yazılı şartı yerine 
            getirmek mecburiyetindedirler.

            Geçici Madde 2 -Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden evvel işlenip de 
            otuz yedinci maddede günlük mevkuteler hakkında dâva ikamesi için 
            gösterilen mehlin geçtiği hallerde 1881 sayılı Matbuat Kanunu 
            gereğince altı aylık mehil bitmemiş ise yürürlük gününden itibaren 
            bir ay içinde dâva açılabilir.

            Geçici Madde 3 -(Ek: 7.6.1956 - 6733)
            Bu Kanunda yazılı hükümlere, durumları, vasıf ve şartları uygun 
            olmayanlar Kanunun neşri tarihinden itibaren bir sene içerisinde 
            riayet ve intibaka mecburdurlar.
            Ancak, bu Kanunun mer'iyete girdiği tarihte neşredilmekte olan her 
            hangi bir mevkutede çalışan ve basında fasılasız üç sene muhbir ve 
            muhabirlik yapmış olanlar Kanunun 5 inci ve 13 üncü maddelerinde 
            yazılı yeni şartları haiz olmasalar da bu sıfatlarını muhafaza 
            ederler.

            Geçici Madde 4 -(Ek: 8.5.1979 - 2231)
            Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, sorumlu müdürler hakkında 16 
            ıncı maddenin 1 inci bendi yoluyla verilip kesinleşen hürriyeti 
            bağlayıcı cezalarla infazına başlanmış hürriyeti bağlayıcı cezaların 
            infazı durur. Bu kimseler hakkında bu Kanunun 16 ncı maddesinin 
            birinci bendi uyarınca para cezasına hükmolunur. 
            İnfazına başlanan hürriyeti bağlayıcı cezalar, 647 sayılı Cezaların 
            İnfazı Hakkındaki Kanun hükümlerine göre, verilecek olan para 
            cezasında mahsup edilir. Çektirilen hürriyeti bağlayıcı cezalar için 
            hiç bir tazminat talebinde bulunulamaz. Adli sicil kayıtları bu 
            Kanuna göre verilecek hükme göre düzeltilir. 

            Madde 42 -1881 sayılı Matbuat Kanunu ve tadilleri kaldırılmıştır.

            Madde 43 -Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 44 -Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
            ---------------------------------------------------------------------- 
            (*)Anayasa Mahkemesi, 10.6.1997 tarih ve 23015 sayılı Resmi Gazetede 
            yayımlanan 5.6.1997 gün ve E: 1996/70, K: 1997/6 sayılı Kararıyla, 
            5680 sayılı Basın Kanununa 4202 sayılı Kanunla eklenen Ek 7 nci 
            Maddedeki "..ve faaliyetleri 3 aya kadar durdurulur." bölümü ile Ek 
            8 inci Maddenin birinci fıkrasının yürürlüklerinin durdurulmasına 
            karar vermiştir. 
            Not: Basın Kanunundaki para cezaları, 14 Aralık 1988 tarih ve 20019 
            sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 7.12.1988 tarih ve 3506 sayılı 
            Kanunla değişik oranlarda artırılmıştır.