... 
.
 
Ana Sayfa
Arşiv Katkıda Bulunanlar Yararlı Linkler E-Mail
 
DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ
VE MİLLİ İSTİHBARAT 
TEŞKİLÂTI KANUNU 

Kanun No. 2937Kabul Tarihi : 1 /11/ 1983 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler, Kuruluş ve Görevler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç: 
MADDE 1 – Bu Kanunun amacı; Devlet İstihbaratının 
istihsali ve kullanılması ile Millî İstihbarat 
Teşkilâtı'nın kuruluş, görev ve faaliyetlerine ait 
esas ve usulleri düzenlemektir. 
Tanımlar : 
MADDE 2 – Bu Kanunda geçen deyimlerden; 
a) MİT : Millî İstihbarat Teşkilâtı'nın 
kısaltılmış adını; 
b) MİT mensubu : Bu Kanun veya bu Kanuna göre 
çıkarılmış yönetmeliklerde yazılı görevleri yerine 
getirmekle görevlendirilmiş MİT personeli ile 
diğer görevlileri,
c) MİT personeli;
1. MİT'in kadrosuna dahil memurları, 
2. Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup 
MİT'de görevlendirilenleri,
3. MİT'de çalıştırılan sözleşmeli personeli, 

ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk 
Kuruluş : 
MADDE 3 – Başbakan'a bağlı Millî İstihbarat 
Teşkilâtı Müsteşarlığı kurulmuştur. 
Millî İstîhbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı; Müsteşar, 
Müsteşar yardımcıları, başkanlıklar, daireler ve 
şubeler ile diğer teşkilât birimlerinden oluşur. 
Millî İstihbarat Teşkilâtı, Müsteşar tarafından 
idare edilir. 
Millî İstihbarat Teşkilâtı'nın merkez ve taşra 
teşkilâtı ihtiyaca göre yönetmelikle düzenlenir. 
Millî İstihbarat Teşkilâtı'nın Görevleri : 
MADDE 4 – Millî İstihbarat Teşkilâtı'nın görevleri 
şunlardır; 

a) Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milleti ile 
bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, 
güvenliğine, Anayasal düzenine ve milli gücünü 
meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve 
dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler 
hakkında millî güvenlik istihbaratını Devlet 
çapında oluşturmak ve bu istihbaratı 
Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile gerekli 
kuruşlara ulaştırmak.
b) Devletin millî güvenlik siyasetiyle ilgili 
planların hazırlanması ve yürütülmesinde; 
Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile ilgili 
bakanlıkların istihbarat istek ve ihtiyaçlarını 
karşılamak. 
c) Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat 
faaliyetlerinin yönlendirilmesi için Millî 
Güvenlik Kurulu ve Başbakan'a tekliflerde 
bulunmak.
d) Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat ve 
istihbarata karşı koyma faaliyetlerine teknik 
konularda müşavirlik yapmak ve koordinasyonun 
sağlanmasında yardımcı olmak.
e) Genelkurmay Başkanlığınca Silahlı Kuvvetler 
için lüzum görülecek haber ve istihbaratı, 
yapılacak protokole göre Genelkurmay Başkanlığına 
ulaştırmak.
f) Millî Güvenlik Kurulu'nda belirlenecek diğer 
görevleri yapmak.
g) İstihbarata karşı koymak.

Milli İstihbarat Teşkilâtı'na bu görevler dışında 
görev verilemez ve bu teşkilât Devletin güvenliği 
ile ilgili istihbarat hizmetlerinden başka hizmet 
istikametlerine yöneltilemez. Millî İstihbarat 
Teşkilâtı birimlerinin görev, yetki ve 
sorumlulukları Başbakanca onaylanacak bir 
yönetmelikle belirtilir. 
Bakanlıklar ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Görev ve Yükümlülükleri: 
MADDE 5 – Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarının Devlet İstihbaratına ilişkin 
görevleri şunlardır : 
a) Kendi konularında;
1. Görevlerinin gerektirdiği istihbaratı 
oluşturmak,
2. MİT tarafından istenecek haber ve istihbaratı 
elde etmek,
3. İstihbarata karşı koymak.

b) Elde ettikleri millî güvenliğe ilişkin haber ve 
istihbaratı anında MİT'e ulaştırmak.
MİT mensuplarına hizmetlerinin yerine getirilmesi 
sırasında bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve 
kuruluşları gereken her türlü yardım ve kolaylığı 
göstermekle yükümlüdürler. 
Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 
yukarıda belirtilen görev ve yükümlülüklerinin 
yerine getirilmesiyle ilgili koordinasyonun 
sağlanması ve istihbarat çalışmalarının 
yöneltilmesinde, temel görüşleri oluşturmak üzere, 
MİT Müsteşarı'nın Başkanlığı'nda Millî İstihbarat 
Koordinasyon Kurulu (MİKK) kurulmuştur. 
Kurul, üç ayda bir; Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreteri veya Yardımcısı, Genelkurmay İstihbarat 
Başkanı veya Yardımcısı, bakanlıkların 
müsteşarları, kurum ve kuruluşların yetkili 
amirleri, MİT'in ilgili başkanları ile MİT 
Müsteşarı'nın çağıracağı diğer kamu görevlilerinin 
iştirakiyle toplanır. 
MİT Müsteşarı gerektiğinde Kurulu olağanüstü 
toplantıya çağırabilir. 
Millî İstihbarat Koordinasyon Kurulu'nun ayrıntılı 
görev ve yetkileri ile çalışma esasları 
yönetmelikte belirtilir. 
Yetkiler : 
MADDE 6 – Millî İstihbarat Teşkilâtı ; 
a) Bakanlıklar ve diğer kamu ve kuruluşlarının 
yöneticileri ve istihbarat hizmetlerinden sorumlu 
kişileri ile istihbaratın tevcihi, istihsali ve 
istihbarata karşı koyma konularında doğrudan 
ilişki kurmaya, uygun koordinasyon yöntemlerini 
uygulamaya,
b) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları 
arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem 
merkezlerinden kendi görev sahasına giren 
konularda yararlanmaya ve bunlarla irtibat 
kurmaya,

Yetkilidir. 
Bu Kanunda yazılı görevlerin yerine getirilmesi 
sırasında genel zabıtaya tanınmış olan hak ve 
yetkilerin, MİT mensuplarından kimlere tanınacağı, 
yönetmelikte belirtilir. 
Sorumluluk : 
MADDE 7 – MİT Müsteşarı 4 üncü maddede belirtilen 
görevlerin yerine getirilmesinden Başbakan'a karşı 
sorumlu olup, Başbakan'ın dışında herhangi bir 
kişi veya makama karşı sorumlu tutulamaz. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik veya 
Savaş Hali 
MADDE 8 – Olağanüstü haller ile sıkıyönetim, 
seferberlik veya savaş halinin ilanında, Millî 
İstihbarat Teşkilâtı'nın bakanlıklar, Türk Silahlı 
Kuvvetleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla 
münasebetleri, Millî Güvenlik Kurulu'nun mütalaası 
alındıktan sonra Bakanlar Kurulunca çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir. 
Bu hallerde MİT için gerekli görülecek ilave 
personel, her türlü teknik araç ve gereçler, 
akaryakıt, silah, savaş gereci, donatım ve 
giyecek, bina ve tesisler gibi ihtiyaçlar Millî 
Savunma, İçişleri ve ilgili bakanlık, kamu kurum 
ve kuruluşlarıyla MİT arasında önceden 
hazırlanacak planlarla belli edilir. 
Seferberlik veya savaş halinin ilanında silah 
altına alınan MİT mensupları, MİT emrine tertip 
edilir. 
İKİNCİ KISIM 
Kadro, Personel ve Malî Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Kadro ve Personel İşleri 
Kadro : 
MADDE 9 – Millî İstihbarat Teşkilâtı'nın fiili 
kadrosu, her yıl MİT Müsteşarlığınca tespit olunur 
ve Başbakan tarafından onaylanır. 
Memur ve Sözleşmeli Personel : 
MADDE 10 – MİT kadrolarında istihdam edilen 
memurlar, bu Kanunda belirtilen özel hükümler 
dışında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
hükümlerine tabidir. 
MİT'de istihdam edilen sözleşmeli personelin 
istihdam şekli, sözleşme esasları, alacakları 
ücretlerin taban ve tavanı ile sağlık işlerine ait 
esaslar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 
4üncü maddesindeki sözleşmeli personel istihdamına 
ilişkin şartlar aranmaksızın, yönetmelikle 
düzenlenir. 
MİT'de sözleşmeli olarak çalıştırılan emekli 
personele ödenecek ücretler kendilerine sosyal 
güvenlik kuruluşlarınca bağlanmış olan emekli 
aylığının ve benzeri ödemelerin kesilmesini 
gerektirmez. 
Askerî Personel : 
MADDE 11 – Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında 
olup, MİT'de görevlendirilecek subay, astsubay, 
sivil memur, erbaş ve erlerin sınıf, rütbe, ünvan 
ve miktarları her yıl ihtiyaca göre Genelkurmay 
Başkanlığı ve MİT Müsteşarlığınca müştereken 
tespit edilir. 
Subay ve astsubayların MİT'de 
görevlendirilmelerinde 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 124 ncü maddesinde 
öngörülen Bakanlar Kurulu kararı almak şartı 
aranmaz. 
Genelkurmay Başkanlığınca usulüne göre MİT emrine 
verilen subay ve astsubayların teşkilât içinde 
görevlendirilmeleri, bölge değiştirmeleri, ihtisas 
ve ihtiyaca göre MİT'ce yapılır. 
Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup, MİT'de 
görevlendirilen personelin her türlü istihkakları 
yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre bağlı 
bulundukları bakanlık bütçesinden ödenir. Ancak, 
emsali MİT personeline (kadro karşılık gösterilmek 
suretiyle sözleşmeli çalışanlar dahil) net ödenen 
tüm istihkaklar toplamının, bunların tabi 
oldukları kanunlar gereğince aldıkları bütün 
ödemelerin net tutarından fazla olması halinde 
aradaki fark bu personele MİT bütçesinden tazminat 
olarak ve net ödenir. 
Personele İlişkin Özel Hüküm : 
MADDE 12 – MİT personelinin görevi, yetki ve 
sorumlulukları genel hükümlere ilave olarak 
nitelikleri, atama ve hizmet süreleri, yer 
değiştirme esasları ile teşkilâta alınma usul ve 
şartları ve teşkilâtla ilişkilerinin kesilmesi 
gibi hususlar yönetmelikle düzenlenir. 
Atama İşlemleri : 
MADDE 13 – Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarı, 
Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşüldükten sonra 
Başbakan'ın inhası ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile 
atanır. 
MİT Müsteşar yardımcıları ve başkanlar, MİT 
Müsteşarı'nın teklifi üzerine, Başbakan'ın inhası 
ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile atanır. 
Diğer personel MİT Müsteşarı tarafından atanır. 
Bu atamalar Resmi Gazete'de yayımlanmaz ve gizli 
tutulur. 
 
 

İstifa : 
MADDE 14 – MİT fiilî kadrosuna atanan personelden; 
bu teşkilâttaki göreve başladıkları tarihten 
itibaren beş yıl geçmeden istifa edenler veya 
istifa etmiş sayılanlar, görevle ilişkilerinin 
kesildiği tarihten itibaren beş yıl geçmedikçe 
Devlet memurluğuna alınamazlar. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 
97nci maddesinin (D) bendi hükümleri saklıdır. 
Zorunlu Giderler : 
MADDE 15 – MİT mensuplarına görevlerinin zorunlu 
kıldığı giderleri karşılamak üzere yönetmelikte 
belirlenecek miktar ve esaslara göre ödeme 
yapılır. 
Bu harcamalar hakkında 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu'nun 77nci maddesi hükmü uygulanır.
Hizmet Tazminatı : 
MADDE 16 – MİT fiilî kadrosuna dahil personele en 
yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) 
brüt tutarının yüzde yetmişbeşine kadarı "Hizmet 
Tazminatı" olarak ödenir. Ancak, bu tazminatın 
kimlere ne oranda ödeneceği, personelin; görev, 
yetki, sorumluluk ve nitelikleri esas alınarak, 
MİT Müsteşarlığının teklifi üzerine Başbakan 
tarafından tespit edilir. 
Yurt dışına sürekli görevle gönderilenlere bu 
tazminat verilmez. 
Hizmet tazminatına hak kazanmada ve ödenmesinde, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun aylıklara 
ilişkin hükümleri uygulanır. 
Bu tazminat damga vergisi hariç herhangi bir 
vergiye tabi tutulmaz. 
Bu tazminattan yararlananlar ayrıca 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu'na göre tespit olunan özel 
hizmet tazminatını alamazlar. Ancak, bu madde 
uyarınca tespit olunan hizmet tazminatından fazla 
olması halinde bu personele 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunuyla belirlenen özel hizmet 
tazminatı verilir. 
Nakdi Tazminat : 
MADDE 17 – MİT mensuplarından : 
a) Görevleri sırasında veya görevleri sona ermiş 
olsa bile MİT mensubu olmaları nedeniyle maruz 
kalacakları saldırı sonucu yaralanan, sakatlanan 
veya ölenler hakkında 3 /11/ 1980 tarih ve 2330 
sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanun hükümleri uygulanır.
b) Görevleri nedeniyle yaralanan veya 
hastalananlardan maluliyete uğrayanlara veya 
ölenlerin dul ve yetimlerine, yoksa muhtaç ana ve 
babasına yoksa bakmakla yükümlü olduğu 
kardeşlerine genel hükümlere ilave olarak ayrıca 
tazminat verilir. Bu tazminatın miktarı birinci 
derecedeki Devlet memurunun maaşının brüt 
tutarının on katını geçemez. 
c) Bu tazminatların birinden yararlanan diğerinden 
yararlanamaz.

Tazminatın verilmesine ait usul ve esaslar 
yönetmelikte gösterilir. 
Sağlık İşleri : 
MADDE 18 – MİT personeli ile herhangi bir şekilde 
sağlık yardımından yararlanamayan eşi, bakmakla 
yükümlü olduğu anası, babası ve aile yardım 
ödeneğine hak kazanan çocuklarının muayene ve 
tedavilerini, kamu kurum ve kuruluşlarına ait her 
türlü sağlık tesislerinde yaptırabilirler. Muayene 
ve tedavi giderleri MİT bütçesinden karşılanır. 
Muayene ve tedavilerin ne şekilde yapılacağına ait 
esaslar yönetmelikle düzenlenir. MİT 
mensuplarından hizmetleri nedeniyle yaralanan veya 
hastalananların yurt dışında tedavileri genel 
hükümler çerçevesinde yaptırabilir. 
Başka Kuruma Nakil : 
MADDE 19 – MİT fiilî kadrosuna dahil personelden, 
teşkilâtın özelliği ve hizmetin gerekli kıldığı 
şart ve vasıflar gözönüne alınarak teşkilâta 
intibak edemedikleri üstlerince tescil edilenler, 
MİT Müsteşarı'nın teklifi ve Başbakan'ın uygun 
görmesi üzerine genel hükümlere göre başka bir 
kurum veya kuruluşa naklen atanırlar. 
İKİNCİ BÖLÜM 
Mali Hükümler 
Bütçe : 
MADDE 20 – Millî İstihbarat Teşkilâtı'nın 
giderlerini karşılamak amacıyla her yıl 
Başbakanlık bütçesi içerisinde özel bir tertibe 
yeteri kadar ödenek konulur. 
MİT Müsteşarlığı için konulan ödeneğin mali yıl 
içerisinde hizmete kafi gelmemesi halinde ihtiyaç 
duyulan ödenek Maliye Bakanlığınca öncelikle 
karşılanır. 
MİT'e tahsis edilen ödeneklerin ita amiri MİT 
Müsteşarı'dır. 
MİT Müsteşarı bu yetkisini yazılı olarak 
devredebilir. 
MİT Müsteşarlığı için Başbakanlık bütçesine 
konulan ödenekler, Yasama Organının ilgili 
komisyonunda gizli bir oturumda görüşülerek karara 
bağlanır. 
MİT Müsteşarlığı bütçesinin hazırlanması ile 
harcama esas ve usulleri yönetmelikle belirlenir. 
Gizli Hizmet Giderleri : 
MADDE 21 – MİT Müsteşarı gizli hizmet giderlerinin 
hizmetin gereklerine göre harcanmasından 
Başbakan'a karşı sorumludur. 
Bütçe Uygulaması : 
MADDE 22 – MİT Müsteşarlığının harcamaları, 1050 
sayılı Muhasebeî Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu ve bunların ek ve 
değişikliklerine tabi değildir. 
Bu konularda takip edilecek usul ve esaslar 
yönetmelikle tespit edilir. 
Döviz Tahsisi ve Muafiyetler : 
MADDE 23 – MİT Müsteşarlığınca yurt dışından 
sağlanacak her türlü silah, araç, gereç ve malzeme 
için acil ve zorunlu hallerde normal ithal kotası 
dışında öncelikle döviz tahsisi yapılır. Bu silah, 
araç, gereç ve malzemeler her ne yolla sağlanırsa 
sağlansın gümrük ve her türlü vergi, resim ve 
harçlardan muaftır. 
Taşıt Alımı : 
MADDE 24 – MİT Müsteşarlığı 237 sayılı Taşıt 
Kanunu'nun 4, 5 ve 6 ncı maddelerine tabi 
değildir. 
Aynı Kanunun 10 ncu maddesi uyarınca gerek yurt 
içinden ve gerekse yurt dışından alınacak 
araçların cins ve miktarı ile nereden alınacağı 
Başbakan'ın onayı ile tespit edilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 
Silah Taşıma : 
MADDE 25 – MİT mensupları, memuriyetlerinin devamı 
süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya şahsî 
silahlarını meskun bölgeler dahil her yerde 
taşıyabilirler. 
Cezaî Takibat İzni : 
MADDE 26 – MİT mensuplarının görevlerini yerine 
getirirken, görevin niteliğinden doğan veya 
görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan 
suçlardan ötürü haklarında cezaî takibat yapılması 
Başbakan'ın iznine bağlıdır. 
Cezaî Hükümler : 
MADDE 27 – Millî İstihbarat Teşkilâtı'nın görev ve 
faaliyetlerine taalluk eden evrak veya malumatı 
istihsal eden kişi, fiil daha ağır bir cezayı 
gerektirmiyorsa iki seneden sekiz seneye kadar 
ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 
Birinci fıkrada yazılı suçun icrası, resmî sıfat 
ve memuriyeti sona ermiş olsa dahi görevi gereği 
bu evrak veya malumatı elinde bulunduran veya 
malumata malik olan kimsenin taksiri neticesi 
mümkün kılınmış veya sadece kolaylaştırılmış 
olursa malumatı elinde bulunduran hakkında bir 
seneden beş seneye kadar ağır hapis cezası 
hükmolunur. 
Bu evrak ve vesikaların münderecatı ile malumatı 
ifşa eden kimse, fiil daha ağır bir cezayı 
gerektirmiyorsa, beş seneden aşağı olmamak üzere 
ağır hapis ile cezalandırılır. Eğer fiil suçlunun 
taksiri neticesi vukubulmuş ise, altı aydan iki 
seneye kadar hapis cezası verilir. 
İfşa suçunun yayın vasıtaları ile işlenmesi 
halinde verilecek ceza 1/2 nispetinde artırılır. 
Yetkilerin Kullanılmasının Önlenmesi : 
MADDE 28 – Bu Kanunda yazılı yetkilerin 
kullanılmasını ihmal veya suistimal suretiyle 
önleyen kamu görevlileri hakkında Türk Ceza 
Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. 
Tanıklık : 
MADDE 29 – Görevin gizliliği ve Devletin 
çıkarlarının zorunlu kıldığı hallerde MİT 
mensuplarının tanık olarak dinlenebilmesi, MİT 
Müsteşarı'nın iznine bağlıdır. 
İstisna : 
MADDE 30 – Millî İstihbarat Teşkilâtı merkez ve 
taşra kuruluşları ve personeli, Bakanlıkların 
Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanunun 
kapsamı dışındadır. 
Milli İstihbarat Teşkilâtı'nda çalışan tabiplere 
Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti 
Yükümlülüğüne Dair 21.8.1981 tarihli ve 2514 
sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Ancak bunlardan 
pratisyen tabiplerin 4 yıl, uzman tabiplerin 4 yıl 
süre ile MİT'de sürekli çalışmaları şarttır. 
Fiilî Hizmet Zammı : 
MADDE 31 – MİT fiilî kadrosuna dahil olup, halen 
çalışan memurların teşkilâtta geçen hizmet 
sürelerine, görevlerine intisap tarihinden 
başlamak üzere, 5434 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesine göre yılda üç aylık fiilî hizmet zammı 
eklenir. 
Yönetmelikler : 
MADDE 32 – Bu Kanunun muhtelif maddelerinde 
çıkarılması öngörülen yönetmelikler, Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde 
MİT Müsteşarlığınca hazırlanarak, Başbakan 
tarafından onaylanmak suretiyle yürürlüğe konulur. 
Bu yönetmelikler Resmi Gazetede yayımlanmaz. 
Yürürlükten Kaldırma : 
MADDE 33 – 644 sayılı Millî İstihbarat Teşkilâtı 
Kanunu ile ek ve değişiklikleri yürürlükten 
kaldırmıştır. 
GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Kanun yürürlüğe girdiği 
tarihte Millî İstihbarat Teşkilâtı'nın kuruluşu 
yeniden düzenlenir. Bu kuruluşa uygun şekilde 
yeniden kadrolar alınır. 
Bu kadroların alınması ve atamaların yapılması 
tarihine kadar geçecek süre zarfında eski kadrolar 
yürürlükte kalır ve bu kadrolara istinaden 
ödemelere devam edilir. 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Millî İstihbarat 
Hizmetleri Sınıfı personelinin memuriyet 
statülerinin gerçekleşmesi için alınmış bulunan 
her türlü onay bir defaya mahsus olmak üzere bu 
durumdaki personel için geçerli sayılır. 
GEÇİCİ MADDE 2 – Millî İstihbarat Teşkilâtı 
personelinin, geçmiş yıllar için 31 inci maddeye 
göre fiilî hizmet sürelerine eklenecek fiilî 
hizmet zamları, ilave edilecek müddet hangi yıl 
için hesaplanmışsa o yılın emekli keseneği ve 
kurum karşılıkları ile aylık tutarına göre, 
kurumca tahakkuk ettirilir. 
GEÇİCİ MADDE 3 – Bu Kanunda öngörülen 
yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar 644 
sayılı Kanun uyarınca çıkarılmış olan talimatların 
bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulamasına 
devam olunur. 
Yürürlük : 
MADDE 34 – Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihinde 
yürürlüğe girer. 
Yürütme : 
MADDE 35 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür.